INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezdanitelná část daně

22.1.2016

Nezdanitelné části mohou snížit základ daně zaměstnancům a i osobám samostatně výdělečně činným a jiným poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání. Nicméně v letošním roce k žádným velkým změnám nedochází. Nezdanitelné části základu daně si zaměstnanci uplatňují v ročním zúčtování. Je přitom důležité nárok řádně doložit. V dnešním článku si shrneme všechny nezdanitelné části základu daně.

Bezúplatná plnění

Za dar neboli bezúplatná plnění lze považovat finanční částky, nemovité věci i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud cena daru není známa, cena se určí dle zákona o oceňování majetku.  Úhrnná hodnota darů musí činit alespoň 1 000 korun či přesáhnout 2 % ze základu daně. Maximální hranice je stanovena ve výši 15 % základu daně. Jestliže bezúplatné plnění poskytnou manželé z jejich společného jmění, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou část.

Jako dar je považováno i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve (plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň) provedený v jednom dni. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 2 000 korun. Pokud člověk daruje orgán, může si také snížit základ daně. Hodnota takového daru je vyčíslena ve výši 20 000 korun.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Zaplacené pojistné si mohou odečíst poplatníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximálně si lze odečíst 12 000 korun. Aby si poplatníci mohli odečíst maximální možný roční odpočet, je třeba naspořit 24 000 korun.

Pojistné lze uplatnit i na základě smlouvy s institucí penzijního připojištění při splnění dvou podmínek. První podmínkou je to, že výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících. Druhou podmínkou je dosažení alespoň 60 let.

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Základ daně lze maximálně snížit o 10 000 korun jako příspěvek na zkoušky ověřující další vzdělávání. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13 000 korun a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 korun. Úhrady za zkoušky nemohou být hrazeny zaměstnavatelem, ani nemohou být uplatněny jako výdaj poplatníkem.

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

Snížit základ daně lze i o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Pokud je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 korun ročně poplatníky téže domácnosti. Jestliže poplatník použil úvěr na koupi pozemku, musí do čtyř let zahájit na tomto pozemku stavbu.

Soukromé životní pojištění

Stejně jako v případě penzijního připojištění si mohou poplatníci snížit základ daně o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění (maximální částka odečtu je taktéž 12 000 korun). Pojistná smlouva ovšem nemůže umožnit výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.  Také je nutné splnit následující zákonné podmínky a to:

  • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy
  • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 korun a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 korun

Odborové příspěvky

Poslední nezdanitelnou částkou jsou zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Lze si takto odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně 3 000 korun za zdaňovací období.