V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náležitosti účetních dokladů

27.3.2014

Co se týče účetních dokladů, jsou definovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5 ZUC (účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů).  Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, dále zaznamenávají hospodářskou operaci, ověřují ji a prokazují uskutečnění hospodářské operace.

Účetní doklady můžeme rozdělit na vnitřní, vnější, jednotlivé a sběrné. Mezi vnitřní účetní doklady zařazujeme například příjemky, výdejky, podkladní doklady, inventární karty – tedy vše, co zachycuje pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. Vnější účetní doklady dokumentují hospodářské operace plynoucí ze styku s vnějším okolím – např. faktury došlé od dodavatelů, faktury vydané našim odběratelům, výpisy z bankovních účtů atd. Jednotlivé doklady zachycují jeden účetní případ či několik stejnorodých účetních případů uskutečněných v jednom dni. Naproti tomu sběrné účetní doklady shrnují stejnorodé účetní případy jednotlivých účetních dokladů za určitý časový úsek.

Náležitosti účetního dokladu (§ 11 odst. 1 ZUC) - účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetní operace, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam podle § 33 odst. 4 ZUC osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

V případě, že je vede seznam používaných symbolů a zkratek, lze podpisy nahradit podpisovým kódem, tiskem počítačem apod.  Účetní doklady mohou být i vyhotoveny v cizím jazyce, pokud je splněna podmínka srozumitelnosti – tedy schopnosti spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů i vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením jednotlivých účetních záznamů s dílčími účetními záznamy.

Účetní doklady se uchovávají v:

 • příručním archivu - po dobu 1 roku;
 • účetním archivu - po dobu určenou zákonem o účetnictví a dalšími zvláštními právními předpisy (zákonem o DPH a zákony týkajících se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění):
  • účetní závěrka a výroční zpráva 10 let,
  • mzdové listy 30 let,
  • účetní doklady, účtové rozvrhy, odpisový plán po dobu 5 let,
  • daňové doklady po dobu 10 let.

Nutno brát ohled na to, že účetní jednotky musí doklady označit a upořádat tak, aby bylo jasné, kterého účetního období se týkají, a byly obsahově i věcně správné.