INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náležitosti účetních dokladů

27.3.2014

Co se týče účetních dokladů, jsou definovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5 ZUC (účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů).  Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, dále zaznamenávají hospodářskou operaci, ověřují ji a prokazují uskutečnění hospodářské operace.

Účetní doklady můžeme rozdělit na vnitřní, vnější, jednotlivé a sběrné. Mezi vnitřní účetní doklady zařazujeme například příjemky, výdejky, podkladní doklady, inventární karty – tedy vše, co zachycuje pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. Vnější účetní doklady dokumentují hospodářské operace plynoucí ze styku s vnějším okolím – např. faktury došlé od dodavatelů, faktury vydané našim odběratelům, výpisy z bankovních účtů atd. Jednotlivé doklady zachycují jeden účetní případ či několik stejnorodých účetních případů uskutečněných v jednom dni. Naproti tomu sběrné účetní doklady shrnují stejnorodé účetní případy jednotlivých účetních dokladů za určitý časový úsek.

Náležitosti účetního dokladu (§ 11 odst. 1 ZUC) - účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetní operace, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam podle § 33 odst. 4 ZUC osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

V případě, že je vede seznam používaných symbolů a zkratek, lze podpisy nahradit podpisovým kódem, tiskem počítačem apod.  Účetní doklady mohou být i vyhotoveny v cizím jazyce, pokud je splněna podmínka srozumitelnosti – tedy schopnosti spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů i vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením jednotlivých účetních záznamů s dílčími účetními záznamy.

Účetní doklady se uchovávají v:

 • příručním archivu - po dobu 1 roku;
 • účetním archivu - po dobu určenou zákonem o účetnictví a dalšími zvláštními právními předpisy (zákonem o DPH a zákony týkajících se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění):
  • účetní závěrka a výroční zpráva 10 let,
  • mzdové listy 30 let,
  • účetní doklady, účtové rozvrhy, odpisový plán po dobu 5 let,
  • daňové doklady po dobu 10 let.

Nutno brát ohled na to, že účetní jednotky musí doklady označit a upořádat tak, aby bylo jasné, kterého účetního období se týkají, a byly obsahově i věcně správné.