INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náležitosti daňových dokladů

29.3.2014

Plátce DPH musí do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat předepsané náležitosti popsané zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Běžný daňový doklad musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
 • jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 • výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích

Zjednodušený daňový doklad můžete od 1. ledna 2013 vystavit pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní a vystavujete ho na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 vystavení na základě žádosti odběratele). Zjednodušený daňový doklad se vystavuje pro platbu do 10 tisíc korun a obsahuje jméno a příjmení (či firmu), sídlo či místo podnikání (prodávající), DIČ, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, cenu celkem včetně DPH a údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH.

Daňové doklady se musí uchovávat po dobu 10 let a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu. Daňový doklad v listinné podobě je možné převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě. Musí být ale označeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou.