INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dokument OPŽP byl aktualizován

20.8.2013

V polovině srpna proběhlo 13. zasedání monitorovacího výboru OPŽP, kde byla schválena aktualizována verze Implementačního dokumentu, a to i včetně příloh č. 1 a č. 2. Nově schválená verze nabyla účinnosti dne 13. srpna 2013.

A které konkrétní kapitoly byly upraveny? Jedná se o kapitolu 3, 4 a 10 a o výše zmíněné přílohy. Důvodem pro změny v  kapitole č. 3 a příloh je realokace části finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí do OP Doprava, která proběhla v souvislosti s usnesením vlády  č. 387/2013. To bylo schváleno v květnu a týkalo se vyhodnocení řízení rizikových operačních programů.

Kapitola č. 4 byla doplněna o dva indikátory pro podoblast podpory 2.1.5 týkající se snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy. Zmíněné nové indikátory souvisí právě s podporou alternativní dopravy, která je již poměrně hojně využívaná, hlavně ve městech s vyššími koncentracemi výfukových plynů.

Poslední změněnou kapitolou je kapitola č. 10, přesněji její části 10.1 a 10.4, kde došlo k úpravě informací o auditním systému. Ten prošel změnou v důsledku centralizace pod Ministerstvo financí, a to dle usnesení vlády č. 324/2012, o „Záměru centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu“.

Zmíněné aktualizace jsou pro Implementační dokument  OPŽP velmi zásadní a potřebné, a to hlavně změna týkající realokace části finančních prostředků do OP Doprava. Jelikož už aktualizovaný dokument nabyl účinnosti, je nutné se jím opět plně řídit.