V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dokument OPŽP byl aktualizován

20.8.2013

V polovině srpna proběhlo 13. zasedání monitorovacího výboru OPŽP, kde byla schválena aktualizována verze Implementačního dokumentu, a to i včetně příloh č. 1 a č. 2. Nově schválená verze nabyla účinnosti dne 13. srpna 2013.

A které konkrétní kapitoly byly upraveny? Jedná se o kapitolu 3, 4 a 10 a o výše zmíněné přílohy. Důvodem pro změny v  kapitole č. 3 a příloh je realokace části finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí do OP Doprava, která proběhla v souvislosti s usnesením vlády  č. 387/2013. To bylo schváleno v květnu a týkalo se vyhodnocení řízení rizikových operačních programů.

Kapitola č. 4 byla doplněna o dva indikátory pro podoblast podpory 2.1.5 týkající se snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy. Zmíněné nové indikátory souvisí právě s podporou alternativní dopravy, která je již poměrně hojně využívaná, hlavně ve městech s vyššími koncentracemi výfukových plynů.

Poslední změněnou kapitolou je kapitola č. 10, přesněji její části 10.1 a 10.4, kde došlo k úpravě informací o auditním systému. Ten prošel změnou v důsledku centralizace pod Ministerstvo financí, a to dle usnesení vlády č. 324/2012, o „Záměru centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu“.

Zmíněné aktualizace jsou pro Implementační dokument  OPŽP velmi zásadní a potřebné, a to hlavně změna týkající realokace části finančních prostředků do OP Doprava. Jelikož už aktualizovaný dokument nabyl účinnosti, je nutné se jím opět plně řídit.