INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové odpočty zaměstnance

10.2.2015

Většinou za zaměstnance vyřizuje veškeré daňové povinnosti zaměstnavatel, který za ně provádí roční zúčtování daně. Musíte ovšem do 15. února doručit všechna potřební potvrzení, abyste mohli využít všechny slevy a odpočty. Jestliže si zaměstnanec podává sám daňové přiznání, má na vše více času. Jaké všechny odpočty daní jsou možné?

Daňový základ lze snížit o úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního či jiného úvěru. Maximální částku, kterou si můžete odečíst je 300 000 korun na jednu domácnost. První věcí, jenž musíte doložit, je smlouva o úvěru a pak pravidelně originál potvrzení o zaplacených úrocích od banky či stavební spořitelny. Dalším dokumentem je stavební ohlášení stavby nebo výpis z listu vlastnictví.

V případě, že budete někomu něco darovat na veřejně prospěšné účely, obcím, pořadatelům vybraných sbírek i fyzických osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, či jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby ve výši nejméně 1 000 korun, můžete si odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Podmínkou je, aby úhrnná hodnota darů za předchozí rok přesáhla 2 % ze základu daně anebo alespoň činila již zmiňovaných 1 000 korun.

Od základu daně si lze i odečíst darování krve. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek (pokud za něj nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů s ním spojených s výjimkou úhrady prokazatelných cestovních výdajů) se oceňuje na 2 000 korun. Za darovaný orgán, si můžete odečíst 20 000 korun.

Pokud příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření přesáhly 12 000 korun. Za rok si můžete maximálně odečíst 12 000 korun. Doložit musíte smlouvu o penzijním připojištění či penzijním spoření nebo pojištění a pak pravidelně originál potvrzení od penzijní společnosti o úhradách.

Za splnění určitých podmínek si můžete odečíst od základu daně i platby na pojistné na soukromé životní pojištění. První podmínkou je, že výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Druhá podmínka se týká pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití za předpokladu, že pojistná smlouva  s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 korun a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 korun. Poslední podmínka neumožňuje průběžnou výplatu kapitálové hodnoty. Při splnění těchto podmínek si za rok můžete odečíst maximálně 12 000 korun.

V případě, že jste členem odborové organizace, může vám daňový základ snížit zaplacené členské příspěvky. Maximálně takto můžete uplatnit 1,5 % zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však 3 000 korun za rok.

Zajímavým odpočtem jsou i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Za rok si tak můžete maximálně odečíst 10 000 korun. U poplatníků se zdravotním postižením se částka zvyšuje na 13 000 korun a u poplatníků s těžším zdravotním postižením na 15 000 korun.