INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

4.12.2014

V roce 2014 budeme poprvé za zdaňovací období uplatňovat odčitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje podle nových, pozměněných pravidel. Potěšující zprávou je možnost vyššího uplatnění odpočtu.

Firmy, které realizují vlastní výzkum a vývoj mohou výdaje vynaložené na tyto aktivity uplatnit jako odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 %. Novela zákona rozšiřuje skupinu uplatnitelných nákladů o náklady na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace, a které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje. Nově je také možné zahrnout do odpočtu úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje.

Možnost daňového odpočtu na výzkum a vývoj není v Evropě žádnou novinkou. Jen například v České republice byl tento nástroj financování inovací zaveden do legislativy před téměř deseti lety. Z počátku se toto daňové zvýhodnění moc neužívalo, dnes však s ním pracuje již více než tisíc firem z odvětví průmyslu i služeb.  Pozitivním trendem je to, že daňový odpočet na výzkum a vývoj nejvíce využijí malé podniky a není to tedy záležitost, která by se týkala pouze velkých společností s rozsáhlými výzkumnými týmy.

Výhody pro firmy kromě daňové úspory je i zvyšování konkurenceschopnosti na globálním trhu. Česká republika se stejně  jako ostatní státy EU zavázala v rámci Strategie Evropa 2020, že budou do podpory inovací a vědy a výzkumu směřovat do roku 2020 tři procenta HDP. V současné době jsou však čísla včetně daňového odpočtu na vědu a výzkum na necelých dvou procentech.

Novinkou v roce 2014 je tedy možnost vyššího uplatnění, než tomu bylo doposud.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí součet:

  • 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu
  • 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu