INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová optimalizace – daňový ráj

31.8.2015

Jedním z nástrojů daňové optimalizace může být využívání daňových rájů. Při legálním využití daňového ráje jako nástroje daňové optimalizace dochází k hledání pozitivních rozdílností mezi daňovými systémy států, které jsou následně použity při vytváření obchodních struktur tak, aby došlo k minimalizaci daňové zátěže obchodních a obdobných aktivit. S pojmem daňový ráj souvisí také pojem „offshore společnost“, který představuje obchodní společnost vytvořenou v daňovém ráji za účelem nízkého zdanění zejména příjmů a dividend.

Daňové ráje existují prakticky od vzniku daní samotných. Obchodníci využívali míst, kde nemuseli platit za vývoz a dovoz zboží k obchodování už ve Starověkém Řecku. A i přesto, že daňové ráje byly i jsou dlouho známým pojmem, přesnou charakteristiku termínu lze najít těžce. Daňový ráj lze vymezit například jako místo, zejm. stát, kam se uchylují firmy, podnikatelé a jiné subjekty za účelem snížení daňové zátěže. Přesnější může být vymezení dle Langera, který vnímá jako daňový ráj: „Místo, které může být použito jako úkryt nebo útočiště před daněmi, obzvláště pak vysokými daněmi z příjmů nebo dědickými daněmi.“ Toto vymezení by mohlo být přesné, pokud by nezáleželo na dalších kritériích, které chce subjekt zvýhodnit, ale šlo by pouze o dosažení nižší daňové zátěže.

Daňoví poplatníci ovšem nevyhledávají daňové ráje jenom z důvodu snížení daňové zátěže své společnosti, a proto daňové ráje splňují více kritérií než pouze snížené daňové sazby. Mezi charakteristické rysy daňových rájů můžeme řadit přítomnost snížených daňových sazeb, záruky obchodních a bankovních tajemství, hospodářskou a politickou stabilitu oblastí spolu s rozvinutou infrastrukturou apod.

Oblasti daňových rájů nemusí mít daně stanoveny vůbec, anebo sazby jsou nastaveny tak, aby byly o poznání nižší než v zemích, kde by měly společnosti být rezidentní. Mezi takové země můžeme řadit Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy a další. Jiné oblasti daňových rájů vytváří pouze velice nízké daňové zatížení pro příjmy společností plynoucích ze zahraničních zdrojů – tento daňový benefit poskytují např. země jako jsou Panama a Kostarika. Vytváření daňově přívětivých podmínek pro zahraniční společnosti je dán v těchto případech také snahou o přilákání zahraničních bankovních a obchodních institucí, vytvoření pracovních míst a zajištění přílivu kapitálu.

Ochrana obchodního a bankovního tajemství je jednoznačnou společnou charakteristikou daňových rájů. Legislativně jsou chráněna veškerá data, ať už se týkají účtů společností nebo jejich skutečných vlastníků, případně investorů. Daňové ráje tak poskytují záruky v oblasti chránění dat obchodujícím společnostem.