INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí

18.1.2018

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají především poplatníci, kteří v roce 2017 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby jako jsou budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí a jednotky – byty nebo nebytové prostory.

Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.ledna 2018. Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Lidé, kteří mají zprovozněnou datovou schránku, musí od roku 2015 podávat všechna daňová přiznání elektronicky.

Pokud jste v roce 2017 měnili charakter či výměru nemovitosti, o zapsání změn do katastru jste žádali v roce 2017 a zápis se uskutečnil až v letošním roce, máte na odevzdání daňového přiznání delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat přiznání nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém se změny zanesly do katastru nemovitostí.
Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat daňové přiznání.

Finančnímu úřadu jen ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto je možné v případě, že poplatník v daném kraji všechny své nemovité věci pozbude.

Podávat přiznání dále nemusí ti, kteří jej odevzdali v uplynulých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Přepočet kvůli změně koeficientů se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím.

Penále za zpoždění podání daňového přiznání začíná nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Když sankce nedosáhne ani 200 korun, odpouští se.