INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí 2020

30.1.2020

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává dopředu. Poslední termín k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží. Měli byste ho stihnout odevzdat do pátka 31. ledna. V opačném případě vám hrozí pokuta. Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází.

Povinnost podat daňové přiznání mají ti, kteří v roce 2019 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc. Dále tuto povinnost mají ti, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a tím došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby. Jestliže jste o zápis do katastru zažádali ještě v roce 2019, ale k zápisu dojde až v roce 2020, daňové přiznání je v tomto případě nutné podat do tří kalendářních měsíců, v němž k zápisu došlo.

Přiznání je možné podat buď osobně přímo na finančním úřadu, nebo poštou, či elektronicky přes datovou schránku. Jestliže máte zřízenou datovou schránku, je povinné ji využít. Platbu daně z nemovitých věcí poplatníci provádějí do konce května 2020. Pokud je vyměřena daň více jak pět tisíc korun, může se částka rozpůlit a druhou polovinu lze zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb, přičemž může být různě vysoká podle místa, kde se nemovitost nachází. Výše daně z pozemků se totiž vypočte jako základ daně krát sazba daně. U stavebních pozemků se ještě násobí koeficientem ve výši 1 až 4,5 podle počtu obyvatel obce.

Přiznání k dani z nemovitých věcí nemusíte řešit, pokud jste ho již podali v minulosti a nezměnily se u vás žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení daně. Nové daňové přiznání se nepodává v případech, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. Finanční správa tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Pokuta za pozdní podání vám bude prominuta, pokud přiznání odevzdáte do 7. února. Poté již bude nabíhat pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Pokuta do výše 200 korun vám bude prominuta.