INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Budoucnost venkova a místních akčních skupin v roce 2014

5.1.2014

Jak bylo uvedeno v dřívějších článcích v této sekci, současné dotační období Evropské unie 2007 – 2013 se chýlí ke konci, a přípravy na to nastávající, které bude trvat od roku 2014 do roku 2020, vrcholí. Pro Českou republiku je v tomto období vyčleněno 20,5 mld. eur, což je o 6 mld. méně než v období předcházejícím. Dle propočtů bude ČR z evropského rozpočtu stále více čerpat, než do něj odvádět.

Místní akční skupiny, uváděné spíše pod zkratkou MAS, se jako jeden z nositelů evropských dotací pro různé žadatele z venkova na nadcházející programové období také připravují. V nadcházejících letech 2014 – 2020 budou moci prostřednictvím tzv. komunitně vedeného místního rozvoje přerozdělovat získané finanční prostředky pro žadatele nejen z Programu rozvoje venkova, ale i z dalších dotačních programů. Jaké programy to přesně budou, ještě není úplně jisté. MAS však očekávají zpřístupnění OP Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, který má nahradit současné ROPy.

K tomu, aby se MAS mohly do čerpání dotací aktivně zapojit, je však potřeba splnit dvě podmínky:

  1. Naplnit standardy MAS pro období 2014 – 2020, které bude schvalovat ministerstvo zemědělství, přičemž termíny vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o standardizaci MAS jsou prozatím stanoveny na březen a září 2014
  2. Vytvořit kvalitní Integrovanou strategii území působnosti MAS, kterou má schvalovat pro změnu ministerstvo pro místní rozvoj, a to nejdříve v září 2014; v prvním kole by se schvalovala obecná integrovaná strategie, ve druhém kole už její akční plán spolu s návrhem reálné alokace podle jednotlivých schválených operačních programů.

Tato kvalitně zpracovaná strategie by měla podávat informaci o tom, kam chce konkrétní region směřovat, jaké určené cíle jsou pro něj zásadní a jakým způsobem jich chce dosáhnout.

A jaké další změny nás ještě čekají? Určitě jste již zaznamenali informaci, že počet operačních programů se sníží ze současných 26 na 15, přičemž se očekává snížení administrativní zátěže, sblížení pravidel a bude zejména kladen větší důraz na měřitelnost přínosu podpořených operací a využití tzv. integrovaných nástrojů.

Mezi tyto nástroje bude patřit:

  • Komunitně vedený místní rozvoj zajišťovaný MAS
  • Integrované teritoriální investice (ITI) pro velké aglomerace
  • Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) pro města oblasti, jež nejsou součástí ITI

Změní se také podoba Programu rozvoje venkova, ve kterém zůstane podpora zemědělských činností, regionálního trhu a regionálního značení. Naopak současná podpora občanské vybavenosti, sociálních služeb a podniků, vzdělávací infrastruktury a venkovských územních plánů bude přesunuta do IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). Dotace související s vodohospodářskou infrastrukturou budou nově financovány z OP Životní prostředí.

MAS se v nadcházejícím programovém období zaměří na podporu zaměstnanosti podnikatelských příležitostí, zlepšení vybavenosti venkova a jeho služeb, zvýšení atraktivity prostředí, ochranu životního prostředí, zlepšení vzhledu krajiny a podporu rozvoje vzájemné spolupráce. To je skutečně široký záběr činností, ale MAS znají místní podmínky, mají zkušenosti s přípravou rozvojových strategií i administrací menších projektů.

Na závěr nezbývá než dodat, že nadcházející programové období EU bude i přes výrazné redukce a změny jistě velmi pestré a snad bude obnově a rozvoji venkovských obcí užitečné a nápomocné.