INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výzva pro podávání žádostí z OP Životní prostředí

9.7.2013

Opět je zde možnost využití podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2. Podporované oblasti této osy se týkají dotací na zlepšování kvality ovzduší. Tato prioritní osa se dále dělí na dvě oblasti podpory, a to:

  • Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
  • Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

Tuto výzvu nyní vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Důležitý je termín podávání žádostí – žádosti o podporu jsou přijímány od 28. června do 31. října 2013. Žádosti je možné podávat dvěma způsoby: buď klasicky poštou (zde je ale potřeba počítat s odpovídající časovou rezervou) nebo také rychleji elektronicky pomocí informačního systému BENE – FILL. Počátek zasílání žádostí je stanoven od 6 hodin prvního dne lhůty do 16 hodin posledního dne lhůty stanovené pro zasílání žádostí.

Jakých cílových skupin se může výzva týkat? O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi nebo také neziskové organizace.

V souvislosti s konkrétní podoblastí podpory bude možné dotačně podpořit projekty, které se zaměřují na výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla. Dále se bude jednat o projekty zaměřené na rozšiřování stávajících rozvodů, či jejich rekonstrukce (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) či případné rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

Je nutné, aby žádosti o podporu byly v souladu s těmito dokumenty: 1) Programový dokument OPŽP 2) Implementační dokument OPŽP 3) Výzva pro podávání žádostí Podmínky pro podávání žádostí, které je také nutné splnit, jsou k dispozici v aktuálním znění v Směrnici MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Všechny závazné dokumenty je možné stáhnout a prostudovat přímo na webových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.