INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sociální a zdravotní pojištění po ukončení studia

2.7.2015

V dnešním článku se zaměříme na situaci čerstvých absolventů, kteří ihned po ukončení školy nezačnou pracovat.

Absolventi, kteří ihned nezačnou pracovat, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Platit důchodové pojištění musí, až když nastoupí do zaměstnání (pojistné na důchodové pojištění platí jejich zaměstnavatel).

Účast na nemocenském pojištění nastává v případě, že se zaměstnavatelem mají zaměstnanci uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2 500 korun měsíčně. Pojistné se platí, i pokud zaměstnanci pracují na základě dohody o provedení práce a v kalendářním měsíci jim je zúčtována odměna u jednoho zaměstnavatele nad 10 000 korun.

V případě, že se absolvent rozhodne podnikat, musí zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit na předepsaném tiskopisu příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vykonávající hlavní činnost má vždy povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V letošním roce činí minimální zálohy na důchodové pojištění 1 943 korun měsíčně. Nemocenské pojištění je v případě OSVČ dobrovolné a účast vzniká dnem podáním přihlášky.

Doba středoškolského, vysokoškolského studia a studia na vyšší odborné školy se od 1. ledna 2010 již nezapočítává do doby pojištění pro důchod. Studenti, kteří při studiu pracují, se doba výdělečné činnosti pro důchod započítá, pokud zakládá účast na pojištění.

Zdravotní pojištění za absolventy vysoké školy platí stát ještě měsíc následující po ukončení vysokoškolského studia. Za den ukončení studia se považuje den závěrečné státní zkoušky, případně její poslední část. Za absolventy středoškolského studia platí stát zdravotní pojištění ještě po dobu prázdnin, tedy do 31. srpna.

V případě, že absolvent nenajde práci, nebo nezačne podnikat, musí zdravotní pojištění řešit. Má možnost se přihlásit na úřad práce a po dobu evidenci uchazečů o práci za něj pojistné i nadále bude platit stát. Pokud se ovšem na úřad práce nepřihlásí, musí si hradit zdravotní pojištění sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (pro letošní rok je to 1 242 korun měsíčně).