INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řešení nedostatku finančních prostředků na zaplacení daně

5.6.2013

Tato situace se může stát každému. Z nějakého důvodu dojdou finanční prostředky a přitom potřebujete zaplatit daně finančnímu úřadu. Jak z takové situace nejsnáze ven?

Řada podnikatelů se řídí krédem, že „pokud sám nevím, co dělat, počkám, až se situace vyřeší sama“. Toto rozhodnutí však není tou nejlepší variantu. Přináší s sebou totiž nejen často nepříjemnou komunikaci s úředníky, ale i placení úroků z prodlení či penále (a samozřejmě doplacení dlužné daně). V konečném důsledku takové konání může skončit i ukončením podnikání. Jaké jsou tedy varianty řešení?

V případě, že máte možnost se k chybějícím finančním prostředkům dostat v relativně krátkém časovém období, lze využít ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje zaplatit daň pět pracovních dní po termínu splatnosti daně a to bez povinnosti platit sankce. Sankce ve formě úroku z prodlení se počítá z roční výše repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka a tato sazba se zvýší o 14 procentních bodů. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Pokud finanční prostředky nejste schopni zajistit v tak krátké době, můžete požádat o tzv. posečkání daně a její následné zaplacení ve splátkách. O odložení je třeba požádat příslušný finanční úřad. Úřad sice nemá povinnost Vaší žádosti vyhovět, ale za zkoušku to jistě stojí. I toto řešení přináší povinnost zaplatit tzv. úrok z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů (polovina oproti úroku z prodlení).

Za situace, kdy nepodáte daňové přiznání ani nezaplatíte daň, a na vše přijde finanční úřad až při následné kontrole, hrozí Vám pokuta za opožděné podání daňového přiznání a samozřejmě povinnost zaplatit daň za celé období jejího neplacení a úrok z prodlení, případně i penále.

V případě jakýchkoli nejasností či problémů je vhodné obrátit se na daňového poradce, případně komunikovat přímo s finančním úřadem. Ušetří Vám to čas i potřebné finanční prostředky.