INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnost zakládat účetní závěrky

14.6.2018

Vláda odsouhlasila, aby firmy měly povinnost ukázat své citlivé finanční údaje ve veřejném obchodním rejstříku. Pokud tak neučiní, soud je zruší. Reaguje tak na situaci, kdy v některých letech firmy nezveřejnily výroční zprávy až čtyři pětiny společností. Cílem je i vyřešit problematiku obchodních korporací, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně. Dle ministerstva spravedlnosti tak mohou být snadno zneužitelné pro podvodná jednání jiných subjektů.

Jedním z cíle nové úpravy zákona je: „efektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a v této souvislosti i řešení problematiky tzv. neaktivních společností, které představují riziko, že budou zneužity k podvodnému jednání“. Povinnost zveřejňovat účetní závěrky je v České republice zavedena už od 90.let.

Dle zákona o účetnictví osoby zapsané v obchodním rejstříky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku. V některých případech i výroční zprávu. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Účetní závěrku tvoří několik dokumentů: rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, která doplňuje informace k těmto účetním výkazům. Příloha i obsahuje informace o výši závazků zdravotního a sociálního pojištění a o výši daňových nedoplatků. Účetní závěrka může podle zákona o účetnictví zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podnikatelům se ale přísnější vynucování citlivých údajů příliš nelíbí. Hospodářskou komoru tedy zajímalo, zda je důvod pro to, aby stát vůči firmám přitvrzoval. „Na základě dosud došlých odpovědí vše nasvědčuje tomu, že stát neprovedl analýzu stávajících sankcí. Je proto zarážející, že receptem na řešení problému není důsledné uplatňování stávajících zákonných možností, ale líbivé zvyšování sankcí, aby to u veřejnosti vyvolalo pocit, že stát nalezl řešení,“ uvedl šéf Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

Rejstříkové soudy by měly mít na starosti kontrolu plnění povinnosti a pokud by předepsané listiny ve sbírce chyběly, měly by vyzývat firmy k nápravě.  V případě, že by firma potřebné dokumenty nedoplnila, hrozila by ji pokuta až 100 tisíc korun, či likvidace. Krajské soudy by mohly firmu automaticky zrušit (vymazat ji z obchodního rejstříku), pokud ve dvou letech po sobě nezveřejní účetní závěrku a nekomunikuje.

„Navrhovaná právní úprava směřuje především na řešení problematiky takzvaných neaktivních společností. V jejich případě je jakékoliv zvyšování pořádkových pokut neúčinné, nemají žádný majetek, ze kterého by bylo možné pokuty uhradit,“ vysvětlila mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.