INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočty od daně z příjmů PO

24.7.2015

Česká legislativa nabízí možnost odpočtů některých částek od základu daně. V České republice nalezneme úpravu odčitatelných položek od základu daně především v § 34 a § 20 ZDP (zákon o daních z příjmů).

Dle § 34 ZDP lze odečíst daňovou ztrátu nebo její část, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. K odčítané daňové ztrátě je třeba podotknout, že může být odčítána nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta vyměřila.

Odpočty na podporu výzkumu a vývoje je možné odečíst, pokud to není možné dříve, nejpozději ve třetím obdobím následujícím po období, ve kterém vznikly. Výše odpočtu je dána výdaji vynaloženými na realizaci projektu výzkumu a vývoje. Mezi těmito výdaje patří výdaje na experimentální či teoretické práce, projekční a konstrukční práce, výpočty, návrhy technologií apod. I tyto výdaje musí splňovat podmínku obecně uznatelných výdajů (nákladů), plynoucí z ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) ZDP, což je i přesně vymezeno § 34b odst.1 písm. c) ZDP, že výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu musí být výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

V § 20 ZDP jsou zákonné normy stanovení základu daně z příjmů právnických osob a položek snižující základ daně. Samotného snížení základu daně se týkají především odst. 7 a 8. Odečíst lze např. bezúplatné plnění poskytnuté obcím na financování vědy, vzdělání, kultury, školství apod. Pro účely bakalářské práce je nezbytné zmínit, že lze odečíst také bezúplatné plnění poskytnuté právnickým osobám sídlícím na území ČR na ekologické účely v úhrnu maximálně ve výši 10 % základu daně sníženého dle § 34 ZDP.

Zajímavostí je, že jak v odst. 7, tak v odst. 8 § 20 ZDP je dávána přednost položkám odčitatelných od základu daně dle § 34 ZDP před položkami snižující základ daně dle § 20 ZDP. Je sympatické, že daňovou ztrátu a odpočty na podporu výzkumu a vývoje nebo odborného vzdělávání lze odečíst později, pokud hned v následujících letech společnost nedosahuje kladného ZD. Avšak odpočty na podporu výzkumu a vývoje nebo odborného vzdělávání lze odečíst v následujících obdobích jedině v případě, že daňový subjekt má nízký daňový základ nebo daňovou ztrátu. Pokud nastane situace, kdy má poplatník neuplatněné odpočty dle § 34 odst. 4 ZDP a současně v daném období podpořil nějaký veřejně prospěšný cíl sledovaný normami § 20 ZDP, může dojít k tomu, že je daňový subjekt nucen uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odborného vzdělávání a nezbude mu tak ZD po uplatnění odpočtů dle § 34 ZDP v dostatečné výši, pro uplatnění položky snižující základ daně dle § 20 ZDP. Jak již bylo zmíněno výše, u položek snižující základ daně dle § 20 odst. 8 ZDP lze odečíst v úhrnu maximálně 10 % ze ZD, přičemž minimální hodnota bezúplatného plnění musí být alespoň 2000 Kč.

Tedy uplatnění plnění dle § 20 ZDP jako daňového odpočtu musí proběhnout za zdaňovací období, ve kterém bylo bezúplatně poskytnuto a navíc odčitatelná částka může být pouze v maximální výši 10 % základu daně.