INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

O zajištěný bankovní úvěr mohou žádat i podnikatelé mimo Prahu

7.11.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu dohodly na rozšíření programu Záruka 2015 – 2023. Tento záruční fond slouží pro poskytování záruk pro malé a střední podniky. Národní program Záruka 2015 – 2023 je kromě národních zdrojů financován i prostředky Evropského investičního fondu.

Program Záruka byl spuštěn v únoru 2015. Doposud bylo malým podnikatelům poskytnuto téměř 5 900 záruk v celkovém objemu přes 12,8 miliardy korun. V současnosti mohli na záruku dosáhnout pouze malí podnikatelé v Praze a jen malá část mimo hlavní město.  Žádosti se mohou podávat od 1.listopadu 2017 až do 31. prosince 2020 a budou je moci podat i mimopražští malí podnikatelé ze zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb.

„Malé a střední podniky jsou hnací silou naší ekonomiky, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představují významného zaměstnavatele. Naším cílem je proto usnadnit jim cestu k získání bankovních úvěrů, díky nimž pak mohou realizovat své podnikatelské projekty. Rozšíření programu Záruka 2015 – 2023 je jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Zaručovaný úvěr může být použit na:

 • pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,
 • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

Podnikatel si bude moci zvolit z těchto typů záruk:

 • S-záruka s finančním příspěvkem (pro sociální podnikatele)
  • Výše záruky: max. 20 mil. Kč
  • Délka ručení: max. 8 let
  • Výše ručení: max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru

   Záruku nelze poskytnout k úvěru na pořízení zásob či drobného hmotného a nehmotného majetku

   K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, max. do výše 500 000 korun.
 • M-záruka
  • Výše záruky: max. 4 mil. Kč
  • Délka ručení: max. 6 let
  • Výše ručení: max. 70 % jistiny zaručovaného úvěru

   Výhodou je zjednodušená žádost o záruku s možností podat žádost emailem a velmi krátká doba vyřizování žádosti.