V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnosti, kdy můžete čerpat ošetřovné

3.6.2014

Ošetřovné jako jednu z dávek nemocenského pojištění můžete čerpat v různých situacích. Mnozí se ovšem mylně domnívají, že pro nárok na ošetřovné je vždy podmínkou nemoc dítěte. V následujících řádcích jsou popsány jednotlivé situace, kdo a v jakých situacích můžete tuto dávku nemocenského pojištění čerpat.

Nárok na ošetřovné může mít pouze zaměstnance, který je aktuálně zaměstnaný a jehož zaměstnavatel za něj odvádí nemocenské pojištění. Nárok tedy nemají ti, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné nebo ti, kteří například pracují na dohodu o provedení práce.

Na ošetřovné má nárok ten, kdo musí zůstat doma na dočasné pracovní neschopnosti, a starat se o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. V zákoně jsou uvedeny tyto důvody, pro které vzniká nárok na ošetřovné:

  • Pokud ošetřujete dítě mladšího 10 let v případě, že toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.
  • Pokud ošetřujete jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.
  • Pokud ošetřujete členku domácnosti, která porodila a jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

Mezi další důvody, na základě kterých může vzniknout nárok na ošetřovné, patří především případy, kdy je nutné zůstat doma s dítětem z důvodu karantény, uzavření školy nebo školky kvůli havárii nebo epidemii apod.

Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle a svátky). Rodiče se mohou v průběhu 9 dní jednou vystřídat v ošetřování. Pokud je rodič například rozvedený, ovdovělý a má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Částka ošetřovného připadající na jeden kalendářní den činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Okresní správa sociálního zabezpečení vyplatí ošetřovné nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržela kompletní podklady ke zpracování výplaty.

Nárok na ošetřovné nevznikne v případě, že je již na dítě pobírán mateřský nebo rodičovský příspěvek (nárok by byl pouze z důvodu, že by onemocněla osoba, která pobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek a nemohla se o dítě starat).