INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnosti, kdy můžete čerpat ošetřovné

3.6.2014

Ošetřovné jako jednu z dávek nemocenského pojištění můžete čerpat v různých situacích. Mnozí se ovšem mylně domnívají, že pro nárok na ošetřovné je vždy podmínkou nemoc dítěte. V následujících řádcích jsou popsány jednotlivé situace, kdo a v jakých situacích můžete tuto dávku nemocenského pojištění čerpat.

Nárok na ošetřovné může mít pouze zaměstnance, který je aktuálně zaměstnaný a jehož zaměstnavatel za něj odvádí nemocenské pojištění. Nárok tedy nemají ti, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné nebo ti, kteří například pracují na dohodu o provedení práce.

Na ošetřovné má nárok ten, kdo musí zůstat doma na dočasné pracovní neschopnosti, a starat se o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. V zákoně jsou uvedeny tyto důvody, pro které vzniká nárok na ošetřovné:

  • Pokud ošetřujete dítě mladšího 10 let v případě, že toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.
  • Pokud ošetřujete jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.
  • Pokud ošetřujete členku domácnosti, která porodila a jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

Mezi další důvody, na základě kterých může vzniknout nárok na ošetřovné, patří především případy, kdy je nutné zůstat doma s dítětem z důvodu karantény, uzavření školy nebo školky kvůli havárii nebo epidemii apod.

Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle a svátky). Rodiče se mohou v průběhu 9 dní jednou vystřídat v ošetřování. Pokud je rodič například rozvedený, ovdovělý a má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Částka ošetřovného připadající na jeden kalendářní den činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Okresní správa sociálního zabezpečení vyplatí ošetřovné nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržela kompletní podklady ke zpracování výplaty.

Nárok na ošetřovné nevznikne v případě, že je již na dítě pobírán mateřský nebo rodičovský příspěvek (nárok by byl pouze z důvodu, že by onemocněla osoba, která pobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek a nemohla se o dítě starat).