V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňovým subjektům bude možné prominout úroky a penále

22.1.2015

V souvislosti s novou právní úpravou daňového řádu je pro mnohé potěšující zpráva to, že finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně (jedná se o tzv. příslušenství daně). Novela daňového řádu je účinná od letošního roku. V dnešním článku naleznete informace, jaké jsou kritéria proto, aby mohl finanční úřad vyhovět vašim žádostem.

Správce daně bude moci s ohledem na okolnosti daného případu prominout až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení a úroku z posečkání. Ovšem prominutí nebude automatické. V následujících řádcích si přečtete případy, kdy bude možné zmíněné úroky a penále prominout.

O prominutí penále bude možné žádat, pokud bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. Pokud chcete požádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude to možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. V případě, že máte úrok z posečkané částky vniklý před dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu, můžete postupovat podle dřívějších právních předpisů (platných do konce roku 2014).

Pokud se rozhodnete podat žádost o prominutí, je důležité, abyste měli ke dni podání uhrazenou daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je tedy prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí daně. Žádost o prominutí musí být podána maximálně do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže. Velmi důležité je, aby žádost byla řádně odůvodněná a tvrzení byla doložena. Jinak hrozí, že bude žádost zamítnuta.

Žádný správní poplatek se nehradí v případě, že žádáte o prominutí částky do maximálně 3 000 korun. Žádáte-li o prominutí částky vyšší než 3 000 korun, pak tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 korun.