INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňovým subjektům bude možné prominout úroky a penále

22.1.2015

V souvislosti s novou právní úpravou daňového řádu je pro mnohé potěšující zpráva to, že finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně (jedná se o tzv. příslušenství daně). Novela daňového řádu je účinná od letošního roku. V dnešním článku naleznete informace, jaké jsou kritéria proto, aby mohl finanční úřad vyhovět vašim žádostem.

Správce daně bude moci s ohledem na okolnosti daného případu prominout až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení a úroku z posečkání. Ovšem prominutí nebude automatické. V následujících řádcích si přečtete případy, kdy bude možné zmíněné úroky a penále prominout.

O prominutí penále bude možné žádat, pokud bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. Pokud chcete požádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude to možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. V případě, že máte úrok z posečkané částky vniklý před dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu, můžete postupovat podle dřívějších právních předpisů (platných do konce roku 2014).

Pokud se rozhodnete podat žádost o prominutí, je důležité, abyste měli ke dni podání uhrazenou daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je tedy prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí daně. Žádost o prominutí musí být podána maximálně do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže. Velmi důležité je, aby žádost byla řádně odůvodněná a tvrzení byla doložena. Jinak hrozí, že bude žádost zamítnuta.

Žádný správní poplatek se nehradí v případě, že žádáte o prominutí částky do maximálně 3 000 korun. Žádáte-li o prominutí částky vyšší než 3 000 korun, pak tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 korun.