INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co dělat, když nejste schopni zaplatit daně řádně a včas?

16.4.2015

V daňovém řádu umožňuje ustanovení § 156 tzv. posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně na splátky. V případě, že se dostanete do situace, kdy nejste schopni zaplatit daně řádně a včas, můžete požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně na splátky. V dnešním článku si můžete přečíst o tom, jaké podmínky je potřeba splnit, abyste si mohli rozložit daně do splátek.

Správce daně může povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, při výskytu těchto zákonných důvodů:

  • neprodlená úhrada dlužné daně by byla pro poplatníka spojená s vážnou újmou
  • pokud by byla ohrožena výživa poplatníka nebo osob na jeho výživu odkázaných
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku poplatníkova podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím období
  • daň není možné od poplatníka vybrat najednou
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň

Rozdíl mezi posečkáním daně a rozložením úhrady daně na splátky je v tom, že u posečkání daně se stanoví jedna náhradní doba splatnosti celkového daňového základu. U rozložení úhrady daně na splátky se předpokládá postupné splácení celkového daňového závazku.

Pokud podáte žádost o posečkání daně, je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 400 korun. V žádosti je nezbytné ji co nejvíce odůvodnit a doložit průkaznými prostředky. Mělo by v ní být dokázáno, že se daňový subjekt nachází ve špatné finanční situaci (např. aktuální stav bankovního účtu a pokladny, časová struktura pohledávek a závazků atd.). Mělo by z ní být patrné, podle kterého výše uvedeného bodu je o posečkání žádáno. Nárok na posečkání daně totiž nevzniká automaticky a finanční úřady už nemohou vyhovět žádostem, které nejsou podloženy důkazem.

Správce daně musí rozhodnutí vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud bude žádost kladně vyřízena, musí daňový subjekt uhradit úrok z posečkané daně. V současnosti je úrok z posečkané daně 7,05 % (je tedy téměř o polovinu nižší než běžný úrok z prodlení). Úrok je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

V případě, že daňový subjekt své povinnosti nesplní, dojde ke zrušení rozhodnutí o povolení posečkání daně.