INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.10.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je tedy poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat.

V rámci tohoto webináře nepůjde o prostý výklad příslušných ustanovení zákona, které se vztahují k řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Při komunikaci s úředníky zejména zařazených do malých obecních úřadů, se ukazuje, že si v situaci, kdy vedou toto správní řízení s velice nízkou četností, neví rady, jak danou problematiku uchopit a nepomáhá jim v tom příliš ani fakt, že již absolvovali školení, na němž byla příslušná ustanovení zákona vyložena.

Webinář je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, vykonávající zejména agendu evidence obyvatel.

Program webináře:

 • Úvod včetně aktuálního stavu legislativy
  • právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Ustanovení zákona o evidenci obyvatel vztahujících se k rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Správní řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu „krok za krokem“
  • řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
  • průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení
  • výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
 • Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci
  • úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
 • Diskuse a zodpovídání dotazů
  • zodpovězení dotazů účastníků a udělení praktických rad lektora