INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Převodní ceny

4.4.2019

Převodní ceny jsou v posledních letech jedním z hlavních témat diskutovaných v oblasti přímých daní, a to jak v České republice, tak i ve státech OECD. Jsou to ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spřízněnými osobami. Převodní ceny se týkají firem, které jsou kapitálové nebo personálně propojeny. Jestliže společnost realizuje transakce se spojenými osobami a zároveň je ve ztrátě nebo je příjemcem investičních pobídek, lze očekávat daňovou kontrolu.

Spojené osoby jsou definovány v zákoně o daních z příjmů a patří mezi ně kapitálově spojené osoby a jinak spojené osoby. Mezi kapitálově spojené osoby patří takové, u kterých existuje přímá nebo i nepřímá vazba představující alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv (může se jednat např. o mateřské, dceřiné či sesterské společnosti). Mezi jinak spojené osoby paří např. takové osoby, u kterých existuje vazba spočívající v podílení se na vedení či kontrole (může se jednat např. o společnosti, u kterých je členem statutárního orgánu stejná osoba nebo osoby blízké).

Převodní neboli transferové ceny jsou ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma propojenými daňovými subjekty. Tyto ceny musí být stanoveny stejným způsobem, jakým by postupovaly nezávislé podniky. Finanční správa zavedla v roce 2014 přílohu k daňovému přiznání týkající se převodních cen.

V českých zákonech není úprava pravidel pro převodní ceny zcela konkrétní a v praxi se tak vychází ze základních právních principů a mezinárodních doporučení.  V České republice zatím není stanovena povinnost připravit dokumentaci k převodním cenám, avšak odborníci doporučují její zhotovení. Dokumentace může v průběhu daňové kontroly sloužit jako vhodný důkazní prostředek při dokazování skutečnosti, že mezi spojenými osobami je při sjednávání cen dodržován princip tržního odstupu, tj. že sjednané ceny odpovídají cenám, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Při kontrole převodních cen finanční správa každoročně vyměří daňové doměrky v milionových částkách. Kontrolu provádí odbor mezinárodního zdaňování a kontrolují se místa skutečného plnění, skutečné vlastnictví příjmů a uskutečnění deklarované transakce. Dále se kontroluje, zda vykazované náklady souvisí s ekonomickou činností společnosti, správné nastavení cen mezi spojenými osobami apod.

Zavedení přílohy v daňovém přiznání k převodním cenám vedlo k tomu, že u subjektů podávajících přílohu v roce 2014 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu základu daně o více než 8 % a ke snížení daňové ztráty o 35 % a to po očištění o ukazatel ekonomického růstu. V letech 2016 až 2017 bylo na základě kontrol daně z titulu převodních cen (včetně snížení ztráty) doměřeno přes 14 miliard korun.