INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření

17.7.2015

V tomto článku se konkrétněji zaměříme na první úpravy účetního výsledku hospodaření. Tyto úpravy představují položky, o které musí být výsledek hospodaření zvýšen. U jednotlivých položek naleznete řádek daňového přiznání, ve kterém je nutno danou částku uvést. Pro souhrnný náhled na problematiku daňového přiznání doporučujeme prohlédnout již vyšlý článek o daňovém přiznání. Dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP se účetně zjištěný výsledek hospodaření zvyšuje o:

 1. částky neoprávněně zkracující příjmy
  • tím mohou být zejména výnosy omylem nezaúčtované, nepeněžní příjmy, úpravy obchodů mezi spojenými osobami na tzv. „obvyklou“ výši
  • řádek 20 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky, které nelze zahrnout do výdajů (nákladů)
  • zde je třeba postupovat v souladu s ustanoveními § 24 a § 25; obecně jsou dle § 24 odst. 1 za náklady považovány ty výdaje, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
  • v § 24 odst. 2 je výčet konkrétních nákladů, které jsou daňově uznatelné, aniž by splňovaly obecný předpoklad vycházející z odst. 1 - při určení, kterou částku nelze považovat za daňově účinný výdaj je tedy nutné vycházet obezřetně ze všech ustanovení ZDP
  • VH je tedy nutno zvýšit o všechny výdaje, které nesplňují podmínky § 24 anebo jsou přímo vymezeny v § 25 (např. vyplacené podíly na zisku, nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na sportovních aktivity apod.)
  • řádek 40 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky uplatněné v předchozích letech podmíněně jako daňový výdaj, u kterých následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako daňového výdaje
  • pokud dojde k porušení podmínky, díky které byly výdaje v předchozích letech považovány za daňově uznatelné, je třeba VH zvýšit o částku neoprávněně sníženého VH  v minulých letech – např. porušení podmínky v § 24 odst. 4 – pokud po ukončení finančního leasingu hmotného majetku není tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku, dochází k porušení podmínky pro uznání úplat finančního leasingu za daňově uznatelné výdaje, a o částky, o které byl v předchozích letech VH neoprávněně snížen, je třeba VH zvýšit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. částky, které v předchozích obdobích mimoúčetně v daňovém přiznání snižovaly VH dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 1 a 2, a však k jejich zaúčtování došlo až v běžném účetním období
  • jedná se o dodatečné opravy v účetnictví z minulých let, které se projeví ve výsledku hospodaření v běžném období, avšak pro účely zjištění ZD je potřeba je z něj vyloučit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 5. částky včas neodvedených plateb sociálního a zdravotního pojištění sražených zaměstnavatelem zaměstnancům
  • jedná se o ty částky, které zaměstnavatel svým zaměstnancům srazil z platu na veřejné pojištění, avšak je neodvedl do 31. ledna po uplynutí zdaňovacího období)
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 6. částky smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení apod., které byly přijaty v daném zdaňovacím období, avšak nebyly zaúčtovány do výnosů ze sankcí v daném zdaňovacím období
  • jsou to částky, o které byl VH snížen v předchozích zdaňovacích obdobích dle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 7. rozdíl vyplácený společníkovi, který vzniká mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výši vkladu, který má společník vložit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 8. kladný rozdíl mezi závazky a pohledávkami, u nichž dochází k zániku při přeměně společností „splynutím“ dlužníka a věřitele
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 9. kladný rozdíl mezi oceněním majetku (podle právních předpisů upravujících oceňování majetku) a výši jeho hodnoty v účetnictví při nepeněžitém vypořádávání vypořádacího podílu nebo likvidačního zůstatku společníka
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 10. výši závazku zachyceného v účetnictví, od jehož splatnosti uběhlo 30 měsíců nebo došlo k jeho promlčení
  • tímto způsobem se zamezuje, aby se dlužníci řádně neplnící své závazky, neodůvodněně daňově zvýhodňovali tím, že svůj VH na základě závazku snížili v předchozích i běžném období
  • přičemž je specifikováno mnoho výjimek, kdy k tomuto navýšení nedochází (např. pokud se dlužník nachází v insolvenci)
  • také nedochází k navýšení VH o závazek, pokud z jeho titulu nebyl uplatněn náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů;
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 11. částka, o kterou byl snížen základ daně podle § 34 odst. 9 a 10 ZDP v předchozích zdaňovacích obdobích, pokud poplatník pohledávku vzniklou z titulu postoupení majetkového podílu dále postoupil
  • účinné znění ZDP k 1.4.2015 již § 34 odst. 9 a 10 neobsahuje, tento paragraf tedy řeší možnost odpočtu od základu daně z předchozích období
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 12. částky
  • které ovlivňují výsledek hospodaření v důsledku změny účetní metody
  • odpočtu na podporu odborného vzdělávání nebo podporu výzkumu a vývoje, když následně došlo k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu
  • ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem nové nižší hodnoty vzniklého na základě dohody, kterou vzniká dluh nový místo starého
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 13. částku ve výši rozdílu ceny sjednané mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána v běžných obchodních vztazích
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO

Důvodů, za kterých dochází ke zvýšení VH je mnoho. Obecně však platí, základní pravidlo, a to, že základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji při respektování věcné a časové souvislosti. Většina úprav tedy reaguje na nesoulad mezi příjmy a výnosy, a mezi náklady a výdaji, ke kterému v účetnictví běžně dochází ať už z důvodu chyb v účtování anebo časového nesouladu provádění jednotlivých operací. Zároveň se zákonodárce snaží, aby poplatník uplatňoval ve svých daňových přiznáních skutečně pouze ty náklady, které slouží pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu se zněním všech paragrafů ZDP, a proto u všech porušení podmínek požaduje zpětné „dodanění“ nebo lépe řečeno zrušení neodůvodněného daňového zvýhodnění v předchozích či běžném období.