V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření

17.7.2015

V tomto článku se konkrétněji zaměříme na první úpravy účetního výsledku hospodaření. Tyto úpravy představují položky, o které musí být výsledek hospodaření zvýšen. U jednotlivých položek naleznete řádek daňového přiznání, ve kterém je nutno danou částku uvést. Pro souhrnný náhled na problematiku daňového přiznání doporučujeme prohlédnout již vyšlý článek o daňovém přiznání. Dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP se účetně zjištěný výsledek hospodaření zvyšuje o:

 1. částky neoprávněně zkracující příjmy
  • tím mohou být zejména výnosy omylem nezaúčtované, nepeněžní příjmy, úpravy obchodů mezi spojenými osobami na tzv. „obvyklou“ výši
  • řádek 20 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky, které nelze zahrnout do výdajů (nákladů)
  • zde je třeba postupovat v souladu s ustanoveními § 24 a § 25; obecně jsou dle § 24 odst. 1 za náklady považovány ty výdaje, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
  • v § 24 odst. 2 je výčet konkrétních nákladů, které jsou daňově uznatelné, aniž by splňovaly obecný předpoklad vycházející z odst. 1 - při určení, kterou částku nelze považovat za daňově účinný výdaj je tedy nutné vycházet obezřetně ze všech ustanovení ZDP
  • VH je tedy nutno zvýšit o všechny výdaje, které nesplňují podmínky § 24 anebo jsou přímo vymezeny v § 25 (např. vyplacené podíly na zisku, nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na sportovních aktivity apod.)
  • řádek 40 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky uplatněné v předchozích letech podmíněně jako daňový výdaj, u kterých následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako daňového výdaje
  • pokud dojde k porušení podmínky, díky které byly výdaje v předchozích letech považovány za daňově uznatelné, je třeba VH zvýšit o částku neoprávněně sníženého VH  v minulých letech – např. porušení podmínky v § 24 odst. 4 – pokud po ukončení finančního leasingu hmotného majetku není tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku, dochází k porušení podmínky pro uznání úplat finančního leasingu za daňově uznatelné výdaje, a o částky, o které byl v předchozích letech VH neoprávněně snížen, je třeba VH zvýšit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. částky, které v předchozích obdobích mimoúčetně v daňovém přiznání snižovaly VH dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 1 a 2, a však k jejich zaúčtování došlo až v běžném účetním období
  • jedná se o dodatečné opravy v účetnictví z minulých let, které se projeví ve výsledku hospodaření v běžném období, avšak pro účely zjištění ZD je potřeba je z něj vyloučit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 5. částky včas neodvedených plateb sociálního a zdravotního pojištění sražených zaměstnavatelem zaměstnancům
  • jedná se o ty částky, které zaměstnavatel svým zaměstnancům srazil z platu na veřejné pojištění, avšak je neodvedl do 31. ledna po uplynutí zdaňovacího období)
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 6. částky smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení apod., které byly přijaty v daném zdaňovacím období, avšak nebyly zaúčtovány do výnosů ze sankcí v daném zdaňovacím období
  • jsou to částky, o které byl VH snížen v předchozích zdaňovacích obdobích dle § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 7. rozdíl vyplácený společníkovi, který vzniká mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výši vkladu, který má společník vložit
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 8. kladný rozdíl mezi závazky a pohledávkami, u nichž dochází k zániku při přeměně společností „splynutím“ dlužníka a věřitele
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 9. kladný rozdíl mezi oceněním majetku (podle právních předpisů upravujících oceňování majetku) a výši jeho hodnoty v účetnictví při nepeněžitém vypořádávání vypořádacího podílu nebo likvidačního zůstatku společníka
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 10. výši závazku zachyceného v účetnictví, od jehož splatnosti uběhlo 30 měsíců nebo došlo k jeho promlčení
  • tímto způsobem se zamezuje, aby se dlužníci řádně neplnící své závazky, neodůvodněně daňově zvýhodňovali tím, že svůj VH na základě závazku snížili v předchozích i běžném období
  • přičemž je specifikováno mnoho výjimek, kdy k tomuto navýšení nedochází (např. pokud se dlužník nachází v insolvenci)
  • také nedochází k navýšení VH o závazek, pokud z jeho titulu nebyl uplatněn náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů;
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 11. částka, o kterou byl snížen základ daně podle § 34 odst. 9 a 10 ZDP v předchozích zdaňovacích obdobích, pokud poplatník pohledávku vzniklou z titulu postoupení majetkového podílu dále postoupil
  • účinné znění ZDP k 1.4.2015 již § 34 odst. 9 a 10 neobsahuje, tento paragraf tedy řeší možnost odpočtu od základu daně z předchozích období
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 12. částky
  • které ovlivňují výsledek hospodaření v důsledku změny účetní metody
  • odpočtu na podporu odborného vzdělávání nebo podporu výzkumu a vývoje, když následně došlo k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu
  • ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem nové nižší hodnoty vzniklého na základě dohody, kterou vzniká dluh nový místo starého
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 13. částku ve výši rozdílu ceny sjednané mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána v běžných obchodních vztazích
  • řádek 30 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO

Důvodů, za kterých dochází ke zvýšení VH je mnoho. Obecně však platí, základní pravidlo, a to, že základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji při respektování věcné a časové souvislosti. Většina úprav tedy reaguje na nesoulad mezi příjmy a výnosy, a mezi náklady a výdaji, ke kterému v účetnictví běžně dochází ať už z důvodu chyb v účtování anebo časového nesouladu provádění jednotlivých operací. Zároveň se zákonodárce snaží, aby poplatník uplatňoval ve svých daňových přiznáních skutečně pouze ty náklady, které slouží pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu se zněním všech paragrafů ZDP, a proto u všech porušení podmínek požaduje zpětné „dodanění“ nebo lépe řečeno zrušení neodůvodněného daňového zvýhodnění v předchozích či běžném období.