INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Položky snižující účetní výsledek hospodaření

20.7.2015

V tomto článku navazujeme na článek, který blíže specifikoval položky zvyšující účetní výsledek hospodaření. Nyní se ovšem nebudeme zabývat položkami zvyšující výsledek hospodaření, nýbrž těmi, o které poplatník musí VH snížit, nebo o které VH snížit může.

Dle § 23 odst. 3 písm. b) se účetně zjištěný výsledek hospodaření musí snížit o:

 1. částky smluvních sankcí (tedy pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení apod.), které byly zaúčtovány do výnosu, avšak nebyly ještě uhrazeny
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky pojistného na veřejné pojištění sražené z mezd zaměstnanců, o které byl zvýšen VH v minulých obdobích z důvodu včasného neodvedení, dojde li k jejich odvedení
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky vyloučené v minulých obdobích z daňových nákladů z důvodu nezaplacení, pokud dojde k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily VH
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a které snížila vlastní kapitál
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 5. částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů v souvislosti s nabytím akcií nebo podílu v obchodní společnosti při přeměně
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 6. částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů v souvislosti s nabytím akcií společníkem při zvýšení ZK, byl li zdrojem navýšení VK zisk společnosti, fond vytvořený ze zisku nebo jiné složky VK, pokud nedochází ke zvýšení nabývací ceny podílu.
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO

V § 23 odst. 3 písm. c) nalezneme 9 bodů, o které je možné VH snížit. Poplatník může svůj výsledek hospodaření snížit o:

 1. částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy
  • může se jedna např. o opomenutí zohlednění časového nesouladu výnosu a příjmu
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle ZDP do výdajů (nákladů) zahrnout
  • opět se může jednat o opomenutí nebo může jít o položky, o kterých se neúčtuje, ale představují dle ZDP daňově účinný výdaj
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky související s rozpuštěním rezerv a opravných položek, pokud se při rozpuštění účtují ve prospěch výnosů nebo nákladů a při jejich tvorbě odvedené částky nebyly daňově uznatelným výdajem
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. a další částky dle ZDP

Je mnoho příjmů a výdajů, které se do základu daně nezahrnují vůbec. Jedná se zejména o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou anebo ty příjmy, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně. V dalších ustanoveních § 23 odst. 5 až odst. 18 jsou vymezeny další daňové úpravy, které se týkají např. obchodu mezi spojenými osobami, přechodu z daňové evidence na účetnictví apod.