V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Položky snižující účetní výsledek hospodaření

20.7.2015

V tomto článku navazujeme na článek, který blíže specifikoval položky zvyšující účetní výsledek hospodaření. Nyní se ovšem nebudeme zabývat položkami zvyšující výsledek hospodaření, nýbrž těmi, o které poplatník musí VH snížit, nebo o které VH snížit může.

Dle § 23 odst. 3 písm. b) se účetně zjištěný výsledek hospodaření musí snížit o:

 1. částky smluvních sankcí (tedy pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení apod.), které byly zaúčtovány do výnosu, avšak nebyly ještě uhrazeny
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky pojistného na veřejné pojištění sražené z mezd zaměstnanců, o které byl zvýšen VH v minulých obdobích z důvodu včasného neodvedení, dojde li k jejich odvedení
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky vyloučené v minulých obdobích z daňových nákladů z důvodu nezaplacení, pokud dojde k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily VH
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a které snížila vlastní kapitál
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 5. částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů v souvislosti s nabytím akcií nebo podílu v obchodní společnosti při přeměně
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 6. částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů v souvislosti s nabytím akcií společníkem při zvýšení ZK, byl li zdrojem navýšení VK zisk společnosti, fond vytvořený ze zisku nebo jiné složky VK, pokud nedochází ke zvýšení nabývací ceny podílu.
  • řádek 111 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO

V § 23 odst. 3 písm. c) nalezneme 9 bodů, o které je možné VH snížit. Poplatník může svůj výsledek hospodaření snížit o:

 1. částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy
  • může se jedna např. o opomenutí zohlednění časového nesouladu výnosu a příjmu
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 2. částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle ZDP do výdajů (nákladů) zahrnout
  • opět se může jednat o opomenutí nebo může jít o položky, o kterých se neúčtuje, ale představují dle ZDP daňově účinný výdaj
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 3. částky související s rozpuštěním rezerv a opravných položek, pokud se při rozpuštění účtují ve prospěch výnosů nebo nákladů a při jejich tvorbě odvedené částky nebyly daňově uznatelným výdajem
  • řádek 112 II. oddílu přiznání k dani z příjmů PO
 4. a další částky dle ZDP

Je mnoho příjmů a výdajů, které se do základu daně nezahrnují vůbec. Jedná se zejména o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou anebo ty příjmy, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně. V dalších ustanoveních § 23 odst. 5 až odst. 18 jsou vymezeny další daňové úpravy, které se týkají např. obchodu mezi spojenými osobami, přechodu z daňové evidence na účetnictví apod.