Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Firemní důchodová daň

6.7.2015

Firemní důchodová daň patří do soustavy daní České republiky, je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a v mnoha ohledech patří k moderním daním, tedy k těm historicky nejmladším. Firemní důchodovou daní v tomto případě myslíme daň z příjmů, která je uvalena na obchodní společnosti, zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Pro bližší vymezení jednotlivých parametrů firemní důchodové daně je nejlepší specifikovat její konkrétní konstrukční prvky dle ZDP.

Poplatník daně

Poplatníkem daně z příjmů PO je dle § 17 ZDP právnická osoba. Dále jsou určeni v § 17 za poplatníky organizační složka státu, podílové fondy, fondy penzijních společností apod. Lze rozlišovat mezi rezidentními a nerezidentními poplatníky. U daňových rezidentů jsou daní zatíženy veškeré příjmy, tedy i ty, které nabyli ze zahraničních zdrojů. U daňových nerezidentů jsou zatíženy daní z příjmů PO pouze příjmy ze zdrojů na území ČR. Na poplatníka daně z příjmů PO je nahlíženo jako na rezidentního, pokud má na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení.

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů PO jsou dle české legislativy příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, nejsou li tyto příjmy z předmětu daně vyňaty. Takto nejsou předmětem daně z příjmů PO např. příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby.

Osvobození od daně

Příjmy, které jsou zahrnuty do předmětu daně, avšak daň z nich placená být nemusí, jsou vymezeny v § 19 ZDP. V České republice je od daně osvobozeno mnoho druhů příjmů – může se jednat o členské příspěvky neziskových organizací, výnosy kostelních sbírek, podíly na zisku v nejrůznějších podobách apod.

Základ daně

Základ daně je zákonem upraven v § 23 ZDP jako rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Takto získaný rozdíl prochází ještě celou řadou úprav dle jednotlivých ustanovení ZDP - těmi se budeme zabývat v dalších příspěvcích. Rovněž je třeba zmínit, že některé příjmy náleží do samostatného základu daně dle § 20b ZDP.

Odpočty

Česká legislativa nabízí možnost odpočtů některých částek od základu daně. V České republice nalezneme úpravu odčitatelných položek od základu daně především v § 34 a § 20 ZDP. Rovněž odpočtům se budeme věnovat podrobněji v dalších článcích.

Sazba daně

Upravený (snížený) základ daně se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Daň se následně stanovuje vynásobením základu daně sazbou daně dělenou stem. Sazba daně v České republice činí 19% pro rok 2015.

Slevy na dani

Slevy na dani jsou definovány v § 35 ZDP. Mnoho slev se týká spíše fyzických osob, avšak některé možnosti mají i právnické osoby. Mezi slevy na dani, které jsou právnickými osobami jistě hojně uplatňovány, patří sleva 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a sleva 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Zdaňovací období, platba daně

Obecně se zdaňovací období u daně z příjmů shoduje s účetním obdobím. Základ daně se stanovuje za zdaňovací období, kterým je u daně z příjmů právnických osob v České republice zpravidla kalendářní rok. Dále může být zdaňovacím obdobím hospodářský rok a další časové úseky vymezené v § 21a ZDP.
Daň je nutno zaplatit nejpozději v poslední den lhůty pro podání řádného daňového tvrzení. Obligatorní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, je stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Výjimka platí pro daňové subjekty, mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a podává poradce - pro takové subjekty je lhůta stanovena na šest měsíců. Za rok 2015 je tak nutno odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň do 1.4.2016, respektive do 1.7.2016.

Závěrem

Problematika firemní důchodové daně je velice rozsáhlá, a proto se jí budeme věnovat v dalších článcích tak, aby mohly být konkrétní parametry daně specifikovány s náležitou precizností.