INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Firemní důchodová daň

6.7.2015

Firemní důchodová daň patří do soustavy daní České republiky, je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a v mnoha ohledech patří k moderním daním, tedy k těm historicky nejmladším. Firemní důchodovou daní v tomto případě myslíme daň z příjmů, která je uvalena na obchodní společnosti, zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Pro bližší vymezení jednotlivých parametrů firemní důchodové daně je nejlepší specifikovat její konkrétní konstrukční prvky dle ZDP.

Poplatník daně

Poplatníkem daně z příjmů PO je dle § 17 ZDP právnická osoba. Dále jsou určeni v § 17 za poplatníky organizační složka státu, podílové fondy, fondy penzijních společností apod. Lze rozlišovat mezi rezidentními a nerezidentními poplatníky. U daňových rezidentů jsou daní zatíženy veškeré příjmy, tedy i ty, které nabyli ze zahraničních zdrojů. U daňových nerezidentů jsou zatíženy daní z příjmů PO pouze příjmy ze zdrojů na území ČR. Na poplatníka daně z příjmů PO je nahlíženo jako na rezidentního, pokud má na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení.

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů PO jsou dle české legislativy příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, nejsou li tyto příjmy z předmětu daně vyňaty. Takto nejsou předmětem daně z příjmů PO např. příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby.

Osvobození od daně

Příjmy, které jsou zahrnuty do předmětu daně, avšak daň z nich placená být nemusí, jsou vymezeny v § 19 ZDP. V České republice je od daně osvobozeno mnoho druhů příjmů – může se jednat o členské příspěvky neziskových organizací, výnosy kostelních sbírek, podíly na zisku v nejrůznějších podobách apod.

Základ daně

Základ daně je zákonem upraven v § 23 ZDP jako rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Takto získaný rozdíl prochází ještě celou řadou úprav dle jednotlivých ustanovení ZDP - těmi se budeme zabývat v dalších příspěvcích. Rovněž je třeba zmínit, že některé příjmy náleží do samostatného základu daně dle § 20b ZDP.

Odpočty

Česká legislativa nabízí možnost odpočtů některých částek od základu daně. V České republice nalezneme úpravu odčitatelných položek od základu daně především v § 34 a § 20 ZDP. Rovněž odpočtům se budeme věnovat podrobněji v dalších článcích.

Sazba daně

Upravený (snížený) základ daně se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Daň se následně stanovuje vynásobením základu daně sazbou daně dělenou stem. Sazba daně v České republice činí 19% pro rok 2015.

Slevy na dani

Slevy na dani jsou definovány v § 35 ZDP. Mnoho slev se týká spíše fyzických osob, avšak některé možnosti mají i právnické osoby. Mezi slevy na dani, které jsou právnickými osobami jistě hojně uplatňovány, patří sleva 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a sleva 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Zdaňovací období, platba daně

Obecně se zdaňovací období u daně z příjmů shoduje s účetním obdobím. Základ daně se stanovuje za zdaňovací období, kterým je u daně z příjmů právnických osob v České republice zpravidla kalendářní rok. Dále může být zdaňovacím obdobím hospodářský rok a další časové úseky vymezené v § 21a ZDP.
Daň je nutno zaplatit nejpozději v poslední den lhůty pro podání řádného daňového tvrzení. Obligatorní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, je stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Výjimka platí pro daňové subjekty, mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a podává poradce - pro takové subjekty je lhůta stanovena na šest měsíců. Za rok 2015 je tak nutno odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň do 1.4.2016, respektive do 1.7.2016.

Závěrem

Problematika firemní důchodové daně je velice rozsáhlá, a proto se jí budeme věnovat v dalších článcích tak, aby mohly být konkrétní parametry daně specifikovány s náležitou precizností.