INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob - včetně změn 2023, 2024

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 30 minut
Nahráno: 9.2.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2023, změny 2024 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Cílem videokurzu je podat komplexní informace o účetní závěrce právnických osob.

Zákonná optimalizace DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s finančním úřadem. Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Do výkladu jsou zapracovány i změny v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivnil účetnictví podnikatelských subjektů.

Obsah videokurzu:

 • legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška, změny NÚR 2023, účtování v cizí měně, nerealizované kursové zisky a ztráty
 • inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvažnému dni
 • daňové neuznatelné výdaje na řádku 40 DPPO, pokyn D59
 • účetní a daňové odpisy hmotného investičního majetku, optimalizace pomocí odepisování
 • kursové přepočty k rozvažnému dni
 • změny v tvorbě opravných položek
 • rezervy a jejich daňový odpočet, změna zákona o rezervách
 • ocenění cenných papírů a podílů, změna u mikro účetních jednotek, převod mikro na malou a opačně
 • dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
 • časové rozlišení nákladu a výnosu
 • odložená a splatná daň
 • cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • dodanění závazku
 • uplatnění odčitatelných položek od základu dané
 • slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru, loss carryback
 • odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • platný tiskopis daňového přiznání a přílohy
 • zahrnutí zahraničních přijmu po do DPPO - základní přehled
 • kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZOK
 • jak správné připravit účetní jednotku na audit, novela zákona o auditorech a mezinárodních standartu pro audit
 • pozor na přílohy k účetní závěrce - zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání v důsledku války
 • způsoby podaní daňového přiznání a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • rozdělování hospodářského výsledku ve světle novely ZOK od 01.01.2021
 • základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela daňového řádu od 2021
 • zásadní novinky DPPO 2023, 2024, konsolidační balíček
 • příklady z praxe, odpovědi na dotazy