INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení náhrad za pracovní úraz

28.9.2022

Pokud někdo utrpí pracovní úraz nebo onemocní nemocí z povolání, má nárok na kompenzaci jemu vzniklé škody.
Letos se již potřetí zvýšila úrazová renta za poškozené zdraví z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Běžná valorizace proběhla k 1. lednu 2022, další mimořádná valorizace proběhla 1. června 2022 a třetí k 1. září. Důvodem je inflace a nárůst cen. Valorizace rent se odvíjí od valorizací důchodů.

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání nahrazuje ušlý příjem a porovnává se tedy původní výdělek před vznikem škody a současný příjem, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. V případě přiznaného invalidního důchodu se tedy výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, respektive při uznání invalidity snižuje. Původní výdělek musí být průběžně valorizován s ohledem na růst platů, mezd i důchodů.

Přepočítává se původní průměrný výdělek, ne samotná renta. Od 1. září se tak průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady zvýšil o 5,2 %.

Valorizovány jsou i renty pro pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, a tak přišli o živitele. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Nárok na rentu končí například tím, že student dostuduje a přestane být nezaopatřeným dítětem.

Co se týče výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých, vychází se z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí. Pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného průměrného výdělku. V případě, že poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku. Jestliže je více pozůstalých, náhrada se rozdělí mezi ně.