INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení registrace k DPH

7.1.2016

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení, někteří dobrovolní plátci DPH zvažují, zda mohou svou registraci k DPH zrušit. Dnešní článek přináší souhrn všech podmínek, které je nutné pro zrušení registrace splnit.

Plátce může zrušit registraci k DPH v následujících případech:

  • Plátce má sídlo v tuzemsku a není skupinou - a zároveň uplynul minimálně jeden rok ode dne, kdy se stal plátcem, plátce také nedosáhl za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 milion korun, či uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároků na odpočet daně. Další případem je to, že přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.
  • Plátce, který nemá sídlo v tuzemsku a za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.
  • Plátce, který se jím stal z důvodů nabytí majetku pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci, nebo od jiného plátce nabytím obchodního závodu. Dále při přeměnách obchodních korporací, anebo při změně jejich právní formy dle § 6b odst. 2 a 3 zákona o DPH. A také v případě dědice, který pokračuje v ekonomické činnosti zůstavitele dle § 6e zákona o DPH. Plátce z uvedené skupiny plátců může požádat o zrušení registrace, pokud uplynuly minimálně 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, či jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 250 000 korun.

V případě, že se podnikatel rozhodne zrušit registraci k DPH, musí také snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který tvoří součást obchodního majetku a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku na odpočet uskuteční podnikatel v rámci posledního přiznání k DPH.

Je nutné tedy provést inventuru majetku plátce a zjistit, zda u tohoto majetku byl uplatněn nárok na DPH. Ve výši uplatněného odpočtu DPH provedeme snížení u nedokončeného majetku, zásob, úplaty za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila.