INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve společném jmění manželů (druhá část)

2.10.2013

Nový občanský zákoník, který by měl začít platit od 1. 1. 2014, přináší několik významných změn ve společném jmění manželů. Ve článku „Jaké změny přinese Nový občanský zákoník pro společné jmění manželů?“ jsme se již některými těmito novinkami zabývali a zaměřili jsme se především na zákonný režim. V tomto článku se blíže podíváme na tzv. modifikované režimy, tedy režim smluvený a režim založený na rozhodnutí soudu.

Smluvený režim
Stejně jako doposud bude i Nový občanský zákoník (NOZ) dovolovat manželům, popř. snoubencům vstupujícím do manželství, aby vzájemné majetkové vztahy upravili odlišně od zákonného režimu. Tento režim „může spočívat v zavedení režimu oddělených majetků, rozšíření či zúžení společného jmění manželů nebo vzniku společného jmění ke dni zániku manželství. V rámci smluveného režimu mohou snoubenci a manželé uzavřít i smlouvu týkající se správy společného jmění. Smluvně lze také upravit majetkové poměry pro případ rozvodu. Tyto smlouvy musí mít formu veřejné listiny,“ uvádí pro server pravni-sympozium.cz notářka JUDr. Eva Cechlová. Oproti současné úpravě NOZ výslovně stanovuje, že výše uvedené smlouvy nesmějí svými důsledky vyloučit schopnost jednoho z manželů zabezpečovat rodinu. Zatím však neexistuje žádná judikatura, která by toto ustanovení vykládala.

V současné době jsou manželské smlouvy evidovány v Centrální evidenci manželských smluv a informace v ní vedené slouží pouze pro účely dědického řízení. To by se však mělo od 1. 1. 2014 změnit. NOZ chce zavést veřejný seznam, do nějž se na návrh jednoho z manželů budou manželské smlouvy zapisovat. Tento seznam by měl sloužit třetím osobám (např. věřitelům), které s jedním z manželů vstupují do smluvního vztahu.

Režim založený na rozhodnutí soudu
NOZ by měl také přinést novinku v podobě možného zrušení společného jmění manželů soudem (doposud taková možnost neexistovala). Soud by tak na návrh jednoho z manželů mohl ze závažných důvodů zrušit nebo zúžit společné jmění manželů. Jako závažný důvod lze považovat situaci, kdy manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželovi. Nebo pokud lze manžela označit za marnotratného, popř. pokud manžel soustavně a opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. V případech, kdy se nenajdou tak závažné důvody, aby soud přistoupil k zúžení nebo zrušení společného jmění, nabízí NOZ soudcům nově možnost rozhodnout na návrh jednoho manžela, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.