INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2015

Přehled nejzásadnějších změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a zdaňování příjmů ze závislé činnosti, které nás čekají v roce 2015.

Pro rok 2015 budou platné následující hodnoty:
Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení: 1 277 328,- Kč
Maximální vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění pro roky 2013 - 2015: zrušen
Roční limit pro povinnost odvodu solidárního zvýšení daně: 1 277 328,- Kč
Měsíční hodnota pro případnou povinnost odvodu zálohy na solidární zvýšení daně zaměstnavatelem: 106 444,- Kč
Měsíční příjem podléhající dani ze závislé činnosti zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění: 2 500,- Kč
Průměrná mzda: 26 611,- Kč
Minimální mzda: 9 200,- Kč
Sazba daně z příjmů: FO - 15%
PO - 19%

 

Sleva na druhé a další dítě

Pokud má poplatník jedno dítě, může uplatnit měsíční daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč. Nově se zvyšuje  daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (bude tedy činit 1 317 Kč měsíčně, tj. 15 804 Kč ročně),  na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění o 300 Kč měsíčně (tj. na částku 1 417 Kč měsíčně, tj. 17 004 Kč ročně). Maximální daňový bonus ve výši 60 300 Kč se však nemění.

Sleva pro pracující důchodce

Základní slevu na dani ve výši  2 070 Kč  měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod (Na základě rozhodnutí Ústavního soudu je možné tuto slevu dodatečně uplatnit i za období r. 2013 a 2014).

Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti

Podle ust. § 6 odst. 9 písm. v ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen majetkový prospěch zaměstnance ve formě ušetřených úroků z bezúročné zápůjčky, a to až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč.

Dar poskytnutý manžely

Ust. § 15 odst. 1 ZDP nově upravuje možnost manželů snížit základ daně o poskytnuté bezúplatné plnění (hodnotu poskytnutého daru). Bude-li se jednat o dar poskytnutý ze společného jmění, může jej uplatnit jeden z manželů nebo oba poměrnou částí. Např. z poskytnutého daru ve výši 6 000 Kč manžel uplatní 4 000 Kč a manželka 2 000 Kč. Limity pro poskytnutí daru se posuzují u obou manželů samostatně.

Povinnost podat daňové přiznání

V souladu s ust. § 38  odst. 5 ZDP bude mít  povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, který zavinil nedoplatek na dani ze závislé činnosti. To znamená, že chybu vzniklou zaviněním poplatníka (zaměstnance) již nebude napravovat plátce (zaměstnavatel).

Podle ust. § 38g odst. 4. již nebude mít povinnost podávat daňové přiznání zaměstnanec, u kterého došlo v průběhu roku k solidárnímu  zvýšení zálohy na daň (např. z důvodu ročních odměn), ale roční limit pro povinnost odvodu solidárního zvýšení základu daně nedosáhl. Povinnost podat daňové  přiznání zůstává pro poplatníky, kterým se zvýšila daň za zdaňovací období (kalendářní rok) o solidární zvýšení daně (tj. např. za rok 2015  u příjmů nad 1 277 328 Kč).

Životní pojištění

Podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) ZDP budou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů pouze ty příspěvky zaměstnavatele, kterými bude hrazeno soukromé životní pojištění. Nově nelze od základu daně uplatnit  složku  určenou  k investování (podle některých smluv je totiž možné prostředky určené k investování vybrat dříve, než jsou splněny podmínky stanovené daňovým zákonem).

Obdobná změna se promítne také do ust. §15 ZDP a jako odčitatelnou položku od základu daně nebude možné u fyzické osoby uplatnit zaplacené částky na soukromé životní pojištění, které je určeno k investování.

Zrušení smluv o penzijním připojištění a životním pojištění

Poplatníci, kteří v minulých letech snižovali základ daně o zaplacené životní pojištění nebo penzijní připojištění, mají povinnost při zrušení příslušné smlouvy částku odpovídající v minulosti uplatněného pojistného sami zdanit v daňovém přiznání  jako příjem podle § 10 ZDP. Nově bude omezena doba pro účely zpětného dodanění na 10 let. To znamená, že např. u pojistné smlouvy uzavřené v roce 2003, která bude   zrušená v roce 2015, bude dodaněno pouze pojistné uplatněné od roku 2005 do roku 2014. Pojistné uplatněné za rok 2003 a 2004 nebude dodaněno.

Solidární zvýšení daně

Pokud poplatník s vysokými příjmy ze závislé činnosti dosáhne ztrátu ze samostatné činnosti, lze o ni snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle ust. § 6 ZDP. Např. Poplatník dosáhl příjem ze závislé činnosti ve výši 2 000 000 Kč, ale z vlastního podnikání vyčíslil ztrátu ve výši 1 100 000 Kč. V tomto případě vychází k posouzení  částka ve výši 900 000 Kč ( 2 000 000 – 1 100 000). Na tohoto poplatníka se solidární zvýšení daně nevztahuje (§ 16a ZDP)

Sleva na „školku“

V případě umístění dítěte  do zařízení péče o děti předškolního věku, tedy i do mateřských školek si jeden z rodičů  bude moci uplatnit daňovou slevu ve výši  prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení. Limitována ale bude hranicí výši minimální mzdy, tj.  v současnosti částkou 8500 Kč.

Prodloužení lhůty pro roční zúčtovaní daně

Namísto do 15. března bude lhůta pro roční zúčtování prodloužena do 31. března s tím, že k vrácení přeplatku na ročním zúčtování dojde nejpozději při zúčtování mzdy za březen.