INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny týkající se daně z přidané hodnoty

27.6.2024

Od nového roku dojde k řadě změn týkající se DPH. Největší novinkou je změna podmínek, za kterých se osoby samostatně výdělečně činné povinně registrují k DPH. Bude i zavedena další hranice obratu.

V současnosti se OSVČ stanou plátci DPH, pokud za posledních 12 měsíců překročí hranici obratu dvou milionu korun (do roku 2022 platila hranice obratu jeden milion korun). Pro účely DPH se za obrat považuje součet všech příjmů, které podnikatel získá za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku plátcem DPH. Přihlásit se k DPH můžou OSVČ i dobrovolně.

Povinnost registrace k DPH je nejpozději 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém podnikatel překročil obrat dvou milionů korun. Přihláška je elektronická a je jí možné podat přes portál MOJE daně.

Od roku 2025 by se ovšem obrat měl hlídat za kalendářní rok, nikoli za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Díky novele zákona o dani z přidané hodnoty se tak obrat bude počítat od prvního dne kalendářního roku – tedy obrat za leden až prosinec. Hranice pro registraci k DHP zůstává stejné.  Podnikatelé, kteří v průběhu roku překročí obrat 2 milionu korun, se stanou plátci DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Zavádí se další limit obratu ve výši 2 536 500 korun. Podnikatel se stává plátcem DPH od druhého dne po překročení tohoto limitu. Ode dne překročení této částky budou mít podnikatelé deset pracovních dnů na podání přihlášky k registraci (v současnosti je lhůta 15 dnů). V případě nesplnění lhůty hrozí pokuta až do výše 500 000 korun. 

Podnikatelé se budou moci stát plátcem DPH při překročení 2 milionů korun i dříve než 1. ledna následujícího roku. Pokud se tak podnikatel rozhodne, vyplní v přihlášce k registraci, že se chce stát plátcem dnem následujícím po dni, ve kterém jeho obrat v tuzemsku překročil částku 2 milionu korun. „Pokud tak učiní, stane se plátcem dnem následujícím poté, co obrat překročil 2 mil. Kč. K tomuto prohlášení bude přihlédnuto pouze v situaci, že přihláška k registraci bude podána včas v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, tedy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy její obrat v tuzemsku překročil 2 mil. Kč", upřesňuje důvodová zpráva.