INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změna místní příslušnosti pro DPH

29.9.2016

Pro osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu na území České republiky, se mění místní příslušnost správce daně a to z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Důvodem pro tuto změnu je snížení počtu spravovaných daňových subjektů Finančním úřadem pro hlavní město Prahu. Zákon nabyl účinnosti 29. července letošního roku.

„V souvislosti s touto změnou však nedochází k žádným zvýšeným administrativním nákladům ze strany daňových subjektů, komunikace daňových subjektů nebo jejich zástupců probíhá se správcem daně převážně elektronickou formou“, vysvětluje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Znamená to, že stávajícím plátcům DPH původní správce daně oznámí změnu místní příslušnosti a datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj). Do té doby musí plátci DPH poslat všechny platby na účty dosavadnímu správci daně. Na vydání rozhodnutí má původní správce daně 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 243/2016 Sb.  Do kompetence Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj bude přesunuta agenda celkem 3 700 subjektů.

Zákonem č. 243/2016, který byl ve sbírce zákonů vyhlášen na konci července 2016, byl novelizován také zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Do § 8 ve druhém odstavci přibyla důležitá věta: „Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky.“

Vybranou působnost vysvětluje § 10 odstavec 4. Rozumí se jí provádění:

  • vyhledávací činnosti při správě daní, nebo 
  • postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.

Novelizace zákona o Finanční správě tak zrušila místní působnost finančních úřadů, které dřív kontrolovaly pouze subjekty, jež pod daný úřad místně spadaly.  Nyní může provést kontrolu kterýkoli finanční úřad. Ve vztahu k ostatním činnostem zůstává rozsah územní působnosti finančních a celních úřadů nezměněn.