INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zápočtový list při skončení zaměstnání

19.8.2015

Pokud dojde ke skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Tomuto potvrzení se říká tzv. zápočtový list. V dnešním článku jsou shrnuty informace, které musí zápočtový list obsahovat. Je zde vyčíslena i pokuta, kterou může zaměstnavatel zaplatit za to, že bývalému zaměstnanci nevydal včas zápočtový list.

Od letošního roku se výrazně zpřísnily podmínky pro vydání zápočtového listu a taktéž se zvýšily sankce.  Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vydat zápočtový list při skončení pracovního poměru. Za okamžik skončení pracovního poměru se považuje poslední den jeho trvání. Zaměstnavatel nemůže vydání zápočtového listu vázat na jiné skutečnosti (například že zaměstnanec je v den skončení pracovního poměru na nemocenské dovolené, či den skončení pracovního poměru vychází na státní svátek apod.).

Zápočtový list je pro zaměstnance důležitým podkladem, neboť rozhoduje o tom, zda zaměstnanec bude nebo nebude následně evidován na úřadu práce.

Informace, které musí zápočtový list obsahovat:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti a o době jejich trvání
  • druh konaných prací
  • dosaženou kvalifikaci
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii pro účely důchodového zabezpečení za dobu před 1. lednem 1993.

Zaměstnavatel je povinen zápočtový list k datu skončení pracovního poměru vydat (nikoliv doručit). V praxi je zápočtový list vydán zaměstnanci v místě pracoviště při skončení pracovního poměru. Pokud ovšem osobní převzetí není možné, je zaměstnavatel povinen použít další zákonem stanovené způsoby doručení, včetně doručení prostřednictvím poštovních služeb. Avšak tento způsob doručení představuje pro zaměstnavatele finanční náklady a zákon tuto povinnost stanovuje až po vyčerpání možnosti doručení na pracovišti, v bytě zaměstnance atd.

Pokud zaměstnavatel bývalému zaměstnanci nevydal včas zápočtový list, hrozí mu pokuta až ve výši dvou milionu korun.