INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

28.8.2018

Díky novele zákona o zaměstnanosti došlo od ledna letošního roku k jednoznačnému oddělení chráněného a volného trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen výhradně zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.

Příspěvek lze získat, pokud zaměstnavatel uzavřel s Úřadem práce České republiky písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Podporu je možné získat na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Na poskytnutí tohoto příspěvku není právní nárok.
Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 12 000 korun, jde-li o osobu invalidní a nejvýše 5 000 korun, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.  Zaměstnavateli k příspěvku náleží i paušální částka 1 000 korun měsíčně na osobu se zdravotním postižením.
Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce vymezuje subjekty působící na chráněném trhu práce. Příspěvek je podmíněn účinností dohody o uznání. Tuto dohodu lze uzavřít v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky.
Podmínkou pro uzavření dohody s Úřadem práce ČR je bezhotovostní výplata mzdy nebo platu 80 % zaměstnancům se zdravotním postižením po dobu 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání. Mezi další podmínky patří například:

  • Zaměstnavatel zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
  • Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání nebyla pravomocně uložena pokuta za přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce.
  • Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm
  • Zaměstnavatel ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání není v likvidaci nebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož důvodu

Dohoda o uznání se uzavírá na tři roky. V případě opětovného uzavření dohody je uzavírána na dobu neurčitou.