INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vdovský důchod

27.5.2016

Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínky, dle kterých má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. O vdovský důchod je potřeba zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení. Je nutné sebou mít doklad totožnosti žadatele, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list. Pokud zemřelý/á manžel/ka dosud nepobíral/a vlastní důchod, předkládají se rovněž doklady zesnulé/ho, které jsou zapotřebí k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj.

Vdovský důchod se většinou pobírá po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Po této době náleží pouze výplata pozůstalostního důchodu, pokud se pozůstalý/á manžel/ka stará o nezaopatřené dítě, nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III či IV; pokud je sám/sama invalidní ve třetím stupni, nebo pokud dosáhl/a zákonem stanoveného věku.

Vdovský nebo vdovecký důchod se stejně jako starobní a invalidní důchod skládá z procentní a základní výměry. Nárok na vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství. Procentní výměra v případě vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí.

V případě, že pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná a ovdovíte, změní se vaše platby na zdravotní pojištění. Pokud OSVČ pobírá vdovský důchod, nemusí od měsíce, kdy vznikl na důchod nárok dodržet minimální vyměřovací základ platný pro OSVČ. Může se tak stát, že zálohy budou nižší, než je stanovené minimum, neboť měsíční zálohy se budou platit ve výši skutečných příjmů. 

Avšak měsíční zálohy se platit musí. Nemusí je platit pouze OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů.  Jakmile vám bude vdovecký či vdovský přiznán, zařadíte se do kategorie těch pojištěnců, za které platí pojistné stát. To je ovšem nutné do 8 dnů oznámit a doložit zdravotní pojišťovně. Při podání každoročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pak označíte, ve kterých měsících jste nebyli povinni dodržet minimální vyměřovací základ, a s ohledem na to si vypočtete pojistné za daný kalendářní rok.