INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Termín pro podání daňového přiznání se blíží

29.3.2016

Téměř polovina daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob je již dle Generálního finančního ředitelství podána. Dle ředitelství by mělo daňové přiznání podat okolo 2,1 milionu daňových subjektů. V letošním roce je přiznání nutné podat do 1. dubna a v případě využití služeb daňového poradce do 1. července. Tuto skutečnost ovšem musí podnikatel do 1. dubna doložit. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na finančním úřadě nebo poslat poštou.

Ti poplatníci, kteří se rozhodnou podat daňové přiznání osobně, mohou využít rozšířených úředních hodin. V letošním roce jsou od 21. března do 1. dubna otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8:00 do 18:00 hodin.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, či má ze zákona uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí podat daňové přiznání pouze elektronicky. Může využít buď elektronické podání pro finanční správu, nebo datovou schránku. Za nedodržení elektronické formy hrozí podnikateli pokuta až ve výši 2 000 korun. Jestliže daňový subjekt nesplní povinnost podat daňové přiznání elektronickou formou a závažně tím ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50 000 korun. Pokutu lze uložit nejpozději do tří let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Pokud poplatník nepodá daňové přiznání v termínu a podá daňové přiznání se zpožděním delším než pět pracovních dnů, finanční úřad mu ze zákona vypočte pokutu. V případě že vypočítaná pokuta bude menší než 200 korun, úřad ji nepředepíše a neplatí se. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně 5 % stanovení daně. Tato částka ovšem nesmí být vyšší než 300 000 korun. Jestliže daňové přiznání nepodáte vůbec, hrozí vám pokuta nejméně 500 korun i pokud vám daňová povinnost nebo nadměrný odpočet vychází nula.

Všichni poplatníci mají i povinnost od ledna roku 2015 oznamovat finančním úřadům, že obdrželi příjmy převyšující pět miliónů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Nejčastěji se jedná o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů.

Do prvního dubna je nutné i daň z příjmů doplatit (případně do 1. července). I v případě doplatku na dani nabíhají úroky z prodlení až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku v současnosti odpovídá 14, 05 %, Pokud je doplatek na dani nižší než 200 korun, úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit.