INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Technická novela zákona o daních z příjmů

7.10.2014

Dne 24. září proběhlo třetí čtení technické novely zákona o daních z příjmů. Zde přinášíme souhrn největších změn, které tato novela přináší.

Změny DPFO:

 • Bezúročná zápůjčka zaměstnanci poskytnutá zaměstnavatelem je do výše jistin 300 000 Kč.
 • Uplatnění paušálních výdajů bude limitováno, a sice do výše mezního příjmu 2 000 000 Kč.
 • Sleva na dani na vyživované dítě bude ve výši 13 404 Kč na první dítě, 15 804 Kč na druhé. Sleva na třetí a každé další by měla dosáhnout výše 17 004 Kč.
 • Limit solidárního zvýšení daně zůstává stejný (a sice 1 245 216 Kč), avšak ruší se povinnost podávat daňové přiznání v případech, kdy k němu dojde u zaměstnance v průběhu roku. Navíc vzniká možnost odečíst si ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti, pokud daňový základ ze závislé činnosti byl kladný.
 • Povinnost oznamovat příjmy, které jsou osvobozeny od daně, pokud jejich výše překročí limit 5 000 000 Kč.

Změny DPPO:

 • Základní investiční fondy zůstanou zdaněny 5 %, avšak investiční fondy nesplňující podmínky základních investičních fondů budou podléhat 19% sazbě daně.
 • Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, který v úhrnu od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nepřesáhne částku 100 000 Kč, bude osvobozeno u vydlužitele při bezúročné zápůjčce, dále u vypůjčitele při výpůjče a u výprosníka při výprose.
 • Byla zpřesněna definice finančního leasing upraveného v § 21d, čímž se zrušil §24 (4), a sice:
  • Ke dni převodu vlastnického práva není zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka nižší než kupní cena
  • Při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání leasingu budou na uživatele převedeny užívací práva k předmětu leasingu, povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.
  • Výdaje na pracovní cesty dle § 24 (2) k) lze uplatnit i u motorových vozidel pořízených na finanční leasing, a to již pro zdaňovací období započaté v roce 2014. Doplnění se však netýká paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem.
 • Hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, nelze daňově odepisovat.
 • Daňové opravné položky k nepromlčeným pohledávkám dle § 8a zákona o rezervách v hodnotě 100 % rozvahové hodnoty pohledávek bude možné tvořit již po 30 měsících od konce splatnosti pohledávky. 50 % bude nadále natvořeno po 18 měsících.

Změny v daňovém řádu:

 • Správce daně bude oprávněn zcela výjimečně v jistých případech pro naléhavé úkony stanovit lhůtu kratší než 8 dnů, a to i bez souhlasu osoby zúčastněné na správě daní.
 • Lhůta pro stanovení daně nebude nově běžet v případě, že v souvislosti s touto daní bude vedeno trestní stíhání pro daňový trestný čin.
 • Dochází ke zvýšení maximální výše pořádkové pokuty dle ustanovení § 247 (2) z 50 000 Kč na 500 000 Kč.