INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy

2.6.2014

Problematika srážek ze mzdy není úplně jednoduchá. Pokud se některý z našich zaměstnanců zadluží a je na něj vypsána exekuce nebo insolvenční řízení, setkáme se s touto problematikou bez mrknutí oka. V tomto článku poukážeme na pár důležitých informací z naší legislativy, které je vhodné při srážkách ze mzdy znát.

Srážky ze mzdy jsou upraveny v několika právních předpisech (zákoník práce, nový občanský zákoník, občanský soudní řád a další). V OSŘ jsou obecně upraveny druhy srážek, popř. jejich složky. V případě několika exekucí na jednoho zaměstnance je důležité pořadí, v jakém jsou exekuce doručeny. 

Důležitými paragrafy jsou § 303 a § 312 občanského soudního řádu (dále OSŘ). § 303 OSŘ uvádí, že „výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak“. Obecně lze dodat, že exekutor má právo zastavit účet dlužníka, ale stejně tak má právo zastavit účet dlužníkova/y manžela/ky, stejně tak sáhnout na manželův/čin plat (mzdu). Toto právo vzniklo 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník (dále NOZ). Ten obsahuje pojem společné jmění manželů. V případě exekuce jednoho z manželů to znamená, že má exekutor právo „sáhnout“ i na mzdu manželky a její zůstatek na bankovním účtu.

Avšak je nutno zmínit, že dlužník (či majitel zastaveného účtu) má právo podle zákona o bankách zažádat banku o vydání částky, která je ve výši dvou částek životního minima (2 * 3 410 Kč). Tuto žádost je nutné podat do 14 dnů od zablokování účtu. Více informací o životním a exekučním minimu je uvedeno v zákoně č. 110/2006 Sb.

Dále § 312 říká, že „výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu (…)“. V § 299 OSŘ je řečeno, že peněžité plnění je z jakéhokoliv titulu (čerpání dovolené, nemocenské, mateřská, odstupné, náhrada příjmu, rodičovský příspěvek a další). Je důležité vědět, že pokud obdržíme exekuci na mzdu zaměstnance, který u nás pracuje na dohodu o provedení práce (dále DPP) nevztahuje se na takto vydaná exekuce na příjmy z ní (dohoda o pracovní činnosti je řešena jako mzda). Nicméně je vhodné informovat exekutora, že zaměstnanec u nás nepobírá mzdu, ale že pracuje na DPP.

V takovém případě s nejvyšší pravděpodobností pošle exekutor nový exekuční příkaz na peněžité plnění podle § 312, který se na DPP již vztahuje.