V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy

2.6.2014

Problematika srážek ze mzdy není úplně jednoduchá. Pokud se některý z našich zaměstnanců zadluží a je na něj vypsána exekuce nebo insolvenční řízení, setkáme se s touto problematikou bez mrknutí oka. V tomto článku poukážeme na pár důležitých informací z naší legislativy, které je vhodné při srážkách ze mzdy znát.

Srážky ze mzdy jsou upraveny v několika právních předpisech (zákoník práce, nový občanský zákoník, občanský soudní řád a další). V OSŘ jsou obecně upraveny druhy srážek, popř. jejich složky. V případě několika exekucí na jednoho zaměstnance je důležité pořadí, v jakém jsou exekuce doručeny. 

Důležitými paragrafy jsou § 303 a § 312 občanského soudního řádu (dále OSŘ). § 303 OSŘ uvádí, že „výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak“. Obecně lze dodat, že exekutor má právo zastavit účet dlužníka, ale stejně tak má právo zastavit účet dlužníkova/y manžela/ky, stejně tak sáhnout na manželův/čin plat (mzdu). Toto právo vzniklo 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník (dále NOZ). Ten obsahuje pojem společné jmění manželů. V případě exekuce jednoho z manželů to znamená, že má exekutor právo „sáhnout“ i na mzdu manželky a její zůstatek na bankovním účtu.

Avšak je nutno zmínit, že dlužník (či majitel zastaveného účtu) má právo podle zákona o bankách zažádat banku o vydání částky, která je ve výši dvou částek životního minima (2 * 3 410 Kč). Tuto žádost je nutné podat do 14 dnů od zablokování účtu. Více informací o životním a exekučním minimu je uvedeno v zákoně č. 110/2006 Sb.

Dále § 312 říká, že „výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu (…)“. V § 299 OSŘ je řečeno, že peněžité plnění je z jakéhokoliv titulu (čerpání dovolené, nemocenské, mateřská, odstupné, náhrada příjmu, rodičovský příspěvek a další). Je důležité vědět, že pokud obdržíme exekuci na mzdu zaměstnance, který u nás pracuje na dohodu o provedení práce (dále DPP) nevztahuje se na takto vydaná exekuce na příjmy z ní (dohoda o pracovní činnosti je řešena jako mzda). Nicméně je vhodné informovat exekutora, že zaměstnanec u nás nepobírá mzdu, ale že pracuje na DPP.

V takovém případě s nejvyšší pravděpodobností pošle exekutor nový exekuční příkaz na peněžité plnění podle § 312, který se na DPP již vztahuje.