V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spolupracující osoba

21.4.2021

Díky institutu spolupracující osoby můžete dosáhnout úspory na daních. V dnešním článku si shrneme, kdo může být spolupracující osoba a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody této spolupráce.

Spolupráce osob je zakotvena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Taková vzájemná spolupráce spočívá v tom, že své příjmy a výdaje rozdělíte na jednu nebo více osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Spolupracující osoba pak zdaní tyto rozdělené části ve vlastním daňovém přiznání, čímž si sám podnikatel sníží svou daňovou zátěž.

Spolupracující osobou může být:

  • spolupracující manžel(ka), přičemž se tím rozumí i registrovaný partner stejného pohlaví podle zákona o registrovaném partnerství,
  • spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • člen rodiny účastný provozu rodinného závodu (za rodinný závod se v tomto případě považuje závod, v němž společně pracují manželé nebo minimálně s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a tento závod vlastní některé z těchto osob; rodinný závod upravuje nový občanský zákoník v § 700).

Spolupracující osoba se musí zaregistrovat na finanční úřad k dani z příjmů a je jí přiděleno DIČ. Na příslušné správě sociálního zabezpečení pak obdrží variabilní symbol a platí zálohy na sociální (i na zdravotní) pojištění. I spolupracující osoba tedy musí odevzdávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.

Na spolupracující osobu lze převést příjem tak, že podíl příjmů a výdajů připadajících na spolupracující osobu nečiní v úhrnu více než 30 % a současně částka, o niž příjmy přesahují výdaje, dosahuje maximálně 180 000 korun za zdaňovací období a současně maximálně 15 000 korun za každý započatý kalendářní měsíc.

V případě, že je spolupracující osobou pouze manželka, lze rozdělit maximálně 50 % příjmů a výdajů. Částka ovšem nesmí být větší než 540 000 korun za zdaňovací období a maximálně 45 000 korun za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce. Podíl rozdělovaných příjmů a výdajů musí být stejný. Pokud je na manžela/manželku uplatněna sleva v daňovém přiznání, nelze již příjmy a výdaje rozdělovat.