INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spolupracující osoba

21.4.2021

Díky institutu spolupracující osoby můžete dosáhnout úspory na daních. V dnešním článku si shrneme, kdo může být spolupracující osoba a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody této spolupráce.

Spolupráce osob je zakotvena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Taková vzájemná spolupráce spočívá v tom, že své příjmy a výdaje rozdělíte na jednu nebo více osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Spolupracující osoba pak zdaní tyto rozdělené části ve vlastním daňovém přiznání, čímž si sám podnikatel sníží svou daňovou zátěž.

Spolupracující osobou může být:

  • spolupracující manžel(ka), přičemž se tím rozumí i registrovaný partner stejného pohlaví podle zákona o registrovaném partnerství,
  • spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • člen rodiny účastný provozu rodinného závodu (za rodinný závod se v tomto případě považuje závod, v němž společně pracují manželé nebo minimálně s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a tento závod vlastní některé z těchto osob; rodinný závod upravuje nový občanský zákoník v § 700).

Spolupracující osoba se musí zaregistrovat na finanční úřad k dani z příjmů a je jí přiděleno DIČ. Na příslušné správě sociálního zabezpečení pak obdrží variabilní symbol a platí zálohy na sociální (i na zdravotní) pojištění. I spolupracující osoba tedy musí odevzdávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.

Na spolupracující osobu lze převést příjem tak, že podíl příjmů a výdajů připadajících na spolupracující osobu nečiní v úhrnu více než 30 % a současně částka, o niž příjmy přesahují výdaje, dosahuje maximálně 180 000 korun za zdaňovací období a současně maximálně 15 000 korun za každý započatý kalendářní měsíc.

V případě, že je spolupracující osobou pouze manželka, lze rozdělit maximálně 50 % příjmů a výdajů. Částka ovšem nesmí být větší než 540 000 korun za zdaňovací období a maximálně 45 000 korun za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce. Podíl rozdělovaných příjmů a výdajů musí být stejný. Pokud je na manžela/manželku uplatněna sleva v daňovém přiznání, nelze již příjmy a výdaje rozdělovat.