INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Slevy na studenta a další daňová zvýhodnění

11.6.2013

Zákon o státní sociální podpoře, § 11 až 16. Právě touto legislativní úpravou je třeba se řídit, v případě uplatňování slev a daňových zvýhodnění na studium. Rozhodující přitom je, zda se jedná nebo nejedná o soustavnou přípravu na budoucí výkon povolání.

Soustavná příprava studenta na povolání začíná logicky od prvního ročníku střední školy. Do této budoucí přípravy se zahrnuje:

  • doba od počátku do skončení výuky v jednom školním roce, pokud student pokračuje ve studiu bez přerušení
  • doba, kdy úspěšně vykoná státní, závěrečnou zkoušku, popřípadě maturitní zkoušku, pokud je konaná v měsíci květnu nebo červnu
  • období školních prázdnin, které bezprostředně navazuje na ukončení studia, pokud student nevykonává po dobu jednoho měsíce výdělečnou činnost. Toto neplatí v případě studenta vysoké školy.

Pokud se jedná o vysokoškolského studenta, za budoucí přípravu k povolání se považuje:

  • den, kdy se stal studentem VŠ a, končí dnem, kdy ukončil vysokoškolské studium
  • kalendářní měsíc, kdy ukončil vysokoškolské studium a dále měsíc následují, ale pouze v případě že nevykonává po celý tento měsíc samostatně výdělečnou činnost, nemá nárok na podporu ani příjem za rekvalifikační kurz
  • doba, kdy ukončil vysokoškolské studium do dne, kdy bude studentem stejné nebo jiné VŠ. Tato doba však nesmí být delší než 3 kalendářní měsíce, které následují po měsíci, v němž ukončil studium na VŠ.

V případě dobrovolného ukončení studia, soustavná příprava na budoucí povolání končí dnem doručení rozhodnutí o ukončení studia na VŠ. Pokud je student vyloučen, pak je to den rozhodnutí o vyloučení.

Důležité je také uvést, jaké činnosti se za přípravu na budoucí povolání nepovažují:

  • studium cizích jazyků s dobou trvání jednoho roku
  • studium v programech zahraničních, vysokých škol, které se uskutečňují v České republice

Dále pak platí možnost uplatnění daňového zvýhodnění u již započatého studia v roce 2012. V případě jednoletých kurzů cizích jazyků je rozhodující školní rok 2012/2013 a stejně tak u studia zahraničních, vysokých škol, které je uskutečňované na našem území.