INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sjednání konkurenční doložky

9.5.2019

Ve všech pracovně-právních vztazích platí pravidlo, že zaměstnanci nesmí bez jeho souhlasu konkurovat svému zaměstnavateli. O možnosti sjednání konkurenční dohody si můžete přečíst v dnešním článku.

Konkurenční doložka je upravena v § 310 a 311 zákoníku práce. Jedná se o preventivní opatření chránící zaměstnavatele. Konkurenční doložka musí být sjednána písemně. Při uzavření konkurenční doložky se zaměstnanec zavazuje za určité protiplnění po stanovenou dobu nevykonávat činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo vůči němu měla konkurenční povahu. Naopak zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za takovéto omezení výběru výdělečné činnosti přiměřené finanční vyrovnání. Jeho minimální výše činí jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku, a to za každý měsíc plnění závazku.

Konkurenční doložku lze sjednat v rámci pracovní smlouvy již od počátku pracovního poměru, ale i později v průběhu trvání pracovního poměru. Za nedodržení zákazu konkurence za trvání zaměstnání můžete být propuštěni z práce, za porušení po skončení zaměstnání i platit pokutu. Konkurenční doložku lze sjednat maximálně po dobu jednoho rok po skončení zaměstnání. Výše smluvní pokuty by měla být přiměřená povaze a významu podmínek, za kterých se konkurenční doložka sjednává, tedy významu toho, jaké obchodní, výrobní, vědecké a jiné tajemství si zaměstnavatel chrání. Pokud zaměstnanec závazek poruší a zaplatí smluvní pokutu, jeho povinnost zákazu konkurence zanikne.

Dle § 310 odst. 2 Zákoníku práce lze konkurenční doložku sjednat se zaměstnancem, jestliže ji můžeme od něj spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v § 310 odst. 1 Zákoníku práce by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Zákoník práce i obsahuje seznam zaměstnanců, na které se zmíněné ustanovení nevztahuje. Jedná se o pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.