INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ručení za nezaplacenou daň dle zákona o DPH

2.4.2013

Dne 29. 3. 2013 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna „Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)“.

Svým obsahem tato „Informace“ určitě potěší většinu plátců DPH, protože posouvá možnost uplatnění institutu ručení za nezaplacenou DPH u příjemce zdanitelného plnění z původního data 1. 4. 2013 na datum 1. 10. 2013.

Jedná se o případ ručení podle ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jako důvod tohoto vstřícného kroku GFŘ v „Informaci“ uvádí, že považuje za potřebné a účelné „… poskytnou podnikatelské veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit a dále aby se s ní resp. s předmětným zákonným ručením jako takovým důkladně seznámila, aniž by byla ze strany správců daně vyzývána ke splnění ručitelské povinnosti, která ve vymezeném období vznikla dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH…“.