INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Registrace k DPH

16.9.2021

Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba, která za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 000 000 korun.

Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba, která za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 000 000 korun. V některých případech se ovšem musíte registrovat k DPH jako tzv. identifikovaná osoba. Plátcem DPH se můžete stát i dobrovolně (např. kvůli vazbám na obchodní partnery, kteří sami jsou plátcem daně).

Předmětem daně je za zákona

  • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti v tuzemsku
  • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti v tuzemsku,
  • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku
    1. osobou povinnou k dani
    2. právnickou osobou, nepovinnou k dani (která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání)
  • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

Identifikovanou osobou se stává podnikatel, který například pořizuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku. Identifikovanou osobou stane podnikatel až v případě, že celková hodnota pořízeného zboží překročí v příslušném nebo předcházejícím roce hodnotu 326 000 Kč.

Pokud se stane podnikatel tzv. osobou povinnou k dani, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat.

Hospodářská komora bude chtít zvýšit limit pro registraci k DPH. Limit jednoho milionu korun se totiž nezměnil od vstupu České republiky do Evropské unie a nezohlednil tak mzdový ani cenový vývoj v uplynulých 17 letech. Nový limit by měl být rovněž sjednocen s limitem pro uplatnění výdajového paušálu, který snižuje administrativu na straně OSVČ i státní správy a který je v současnosti stanoven právě na 2milionové hranici.