INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prominutí úhrady daní z příjmů

13.6.2013

Od dnešního dne je účinné rozhodnutí „o prominutí daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události“, které bylo vydáno za účelem zmírnění dopadů povodní a záplav ministrem financí. Toto rozhodnutí promíjí poplatníkům postiženým povodní nebo záplavou buď zcela anebo částečně úhradu daně z příjmů.

Prominutí daně z příjmů FO
U fyzických osob dochází za zdaňovací období, ve kterém k mimořádné události došlo, k prominutí daně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu, nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně. Prominutí daně je ve výši odpovídající skutečné výši škody vzniklé na majetku používaného k činnostem dle §7 a §9 zákona o daních z příjmů.

Rozhodnutí dále určuje, že skutečnou škodou se myslí škoda materiální povahy, která je doložena posudkem pojišťovny v případě pojištěného majetku nebo posudkem znalce v případě nepojištěného majetku. Posudky by měly být doloženy současně s podáním daňového přiznání na daň z příjmů, čímž dojde k prokázání výše uplatňované škody.

Prominutí daně z příjmů PO
U právnických osob dochází k prominutí úhrady daně také ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí – jedná se ovšem o škodu vzniklou na veškerém majetku využívaného k činnostem, z nichž plynou příjmy. Určení zdaňovacího období, pro které se úhrada promíjí a prokazování výše skutečné škody je obdobné jako u prominutí daně z příjmů fyzických osob.

Více informací lze dohledat v samotném rozhodnutí ministra financí, které je k dispozici na stránkách ministerstva financí ve Finančním zpravodaji, kde 13.6. nabylo zveřejněním svou účinnost, nebo na adrese http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/rozhodnuti-o-prominuti-uhrady-dani-z-pri-12953