INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prodej do zahraničí - identifikovatelná osoba versus plátce DPH

12.11.2013

Tento článek se zabývá tím, kdy stačí být identifikovatelnou osobou a kdy se podnik musí stát plátcem DPH. Plátcem DPH se povinně stane ten, jehož obrat překročí 1 milion korun za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě.

Plátcem DPH se i povinně stává:

  • Osoba, která je členem sdružení, jehož některý plátce je plátcem DPH
  • Osoba nabývající majetek privatizací či prodejem podniku
  • Podnikatel pokračující v podnikání po zemřelé/m, která/ý byl plátcem DPH.

Podnikatel se může stát i plátcem DPH dobrovolně. Registrace k DPH je nejvíce výhodná pro podnikatele, kteří nakupují zboží nebo služby rovněž od plátců DPH, protože si mohou odečíst daň na vstupu. Cena nákupu se jim potom snižuje o zaplacené DPH. Ovšem i konečná cena výrobku nebo služby bude o DPH na výstupu vyšší.

Identifikovatelnou osobou (tzv. neplnohodnotným plátcem daně) se stává osoba ve smyslu ustanovení § 6g až §6i zákona o DPH pouze za splnění určitých podmínek, a to zejména:

  • pokud z jiného státu EU pořídí zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu),
  • ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku,
  • ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi
  • ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Identifikovatelná osoba tedy zjednodušeně řečeno zůstává v České republice neplátcem DPH, plátcem DPH je jen pro přeshraniční plnění. Identifikovatelná osoba nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH. Identifikovatelná osoba má povinnost do 15 dnů od doby, kdy se stala identifikovatelnou osobou podat přihlášku k registraci na FÚ dle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o DPH.