INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přísnější pravidla pro nespolehlivého plátce DPH

8.9.2014

Nespolehlivý plátce DPH je ten plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě že plátce DPH odebere od nespolehlivého plátce zboží nebo služby, bude ručit za DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu. Program Nespolehlivý plátce DPH slouží pro monitorování spolehlivosti plátců DPH prostřednictvím webové služby, kterou provozuje finanční správa.

Generální finanční ředitelství dodatkem číslo 1 aktualizovalo informace o nespolehlivém plátci. Ředitelství zpřísnilo pravidla, podle kterých se status nespolehlivého plátce uděluje. V současné době byl za nespolehlivého plátce označen ten, kdo po dobu nejméně tří měsíců po sobě jdoucích má nedoplatek na DPH minimálně 10 milionů korun. Nově ovšem budou označeni za nespolehlivého plátce ti, kteří budou mít dluh ve výši 500 tisíc. Tato novinka bude platit k rozhodnému dni 1. října 2014.

Za nedoplatek se považuje neuhrazená částka daně ode dne uplynutí lhůty splatnosti. V případě, že tato splatnost nastane od 1. října 2014, posuzuje se výše nedoplatku podle nové úpravy. Do 1. října se rozhodná výše kumulativního nedoplatku posuzuje podle původního znění (tedy hranice 10 milionů korun).

Finanční ředitelství kromě snížení hranice pro označení statusem nespolehlivého plátce, rozšířilo i další části pokynu, podle kterých lze tento status získat. Většinou se ale jedná o vážnější provinění, u kterých dochází k ohrožení veřejného zájmu.

Jak tedy můžete získat status nespolehlivého plátce?

  • V případě, že máte neuznaný odpočet daně, jehož výše se liší od úřadem vyměřené daně o více než 500 tisíc korun.
  • Firma je považována za nespolehlivou pokud nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun.
  • Nespolehlivý plátce může být i podnikatel, který je podezřelý z účasti na podvodu.
  • Podnikatel, u něhož je po dobu minimálně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 500 tisíc Kč bez příslušenství daně, získá taktéž status nespolehlivého plátce.