INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnost odevzdat Přehled o příjmech a výdajích

18.4.2017

Osoby samostatně výdělečně činné musí nejpozději 2. května odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Pokud OSVČ dělá daňové přiznání poradce, musí Přehled podat nejpozději do 1. srpna. V dnešním článku se zaměříme na nejčastějších chyby při vyplňování Přehledu.

Povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích má každá OSVČ, která alespoň po část minulého roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehled musí podat i OSVČ, které neměly žádné příjmy.

Přehled můžete podat elektronicky nebo doručit příslušné správě sociálního zabezpečení v písemné formě. OSVČ využívající paušální výdaje musí také na Přehledu uvést tento údaj a musí příslušné správě sociálního zabezpečení předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl Přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou.

Pokud chcete přejít k jiné zdravotní pojišťovně, musíte stihnout podat přihlášku do konce března, nebo do konce září. Změna pojišťovny proběhne po třech měsících. Zdravotní pojišťovnu však můžete měnit maximálně jednou za rok.

K Přehledům musí často OSVČ přiložit různá potvrzení. Jedná se především o dokumenty, které dokládají nárok na zařazení mezi státem hrazené pojištěnce a to, že se jich netýká minimální vyměřovací základ. Co se týče sociálního pojištění, musí se často doložit potvrzení o vedlejší činnosti (např. potvrzení o studiu, pobírání důchodu atd.).

V Přehledech často OSVČ chybně uvádějí počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Živnostníci považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti. Dalším problémem je chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků. Připomeňme si, že minimální výše záloh se liší dle toho, zda se jedná o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Co se týče hlavní činnosti, minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 korun měsíčně, u vedlejší činnosti je to 825 korun, v případě že daňový základ OSVČ dosáhl v roce 2016 rozhodné částky (64 813 korun), či se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017.

Další častou chybou je špatně uvedený variabilní symbol. U zdravotních pojišťoven se jako variabilní symbol používá rodné číslo, u ČSSZ se jedná o číslo, které správa sociálního zabezpečení přiděluje každému podnikateli při registraci.

Jestliže vám vznikl nedoplatek na pojistném, musíte ho zaplatit nejpozději do osmi dnů, ve kterém jste podali nebo měli podat Přehled o příjmech a výdajích. Jinak vám bude vyměřeno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den.  Pokud doplatek na pojistném není větší než 10 000 korun, je možné ho zaplatit v hotovosti v pokladně příslušné správě sociálního zabezpečení.

Zálohy v nové výši platí (vypočtené podle daňového základu, které OSVČ dosáhly v loňském roce) OSVČ od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích.