V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osvobozené příjmy

20.2.2020

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP. Příjmy osvobozené se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává.

Jestliže byl váš příjem osvobozený od daně, vyšší než pět milionů korun, musíte ho nahlásit finančnímu úřadu. Jedná se o jednotlivý příjem, ne o součet příjmů. Oznámení musí poplatník provést do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Pokuta za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 15 procent z příjmu. Oznámení by mělo obsahovat tyto skutečnosti:

 • Výši příjmu
 • Popis okolností nabytí příjmu
 • Datum, kdy příjem vznikl

Okruh osvobozených příjmů pro fyzické osoby vymezuje § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP. Mezi nejčastější případy takových osvobozených příjmů, kde je možné uvažovat o překročení hranice pět milionů korun patří tyto okruhy:

 • příjem z prodeje nemovitostí po splnění určité časové lhůty vlastnictví či bydliště,
 • příjem z prodeje movitých věcí (s určitými výjimkami u vozidel, letadel a lodí),
 • plnění z pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, z cestovního pojištění,
 • cena z veřejné či reklamní soutěže,
 • náhrada majetkových křivd,
 • plnění z pojištění osob,
 • příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci po splnění časového testu pěti let,
 • dotace ze státního rozpočtu,
 • náhrada za uvolnění bytu, pokud je poplatník použije na jinou bytovou potřebu,
 • příjmy z prodeje cenných papírů po splnění časového testu tří let,
 • příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce z vlastnictví právnické osoby zřízené za účelem vlastnictví domu s jednotkami, pokud jej získává fyzická osoba nájemce jednotky nebo člen této právnické osoby,
 • příjem z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní korporace při splnění určitých podmínek,
 • bezúplatný příjem z dědictví nebo odkazu,
 • výhry z hazardních her, loterií a tomboly (i když zde od 1.1.2020 platí hranice pro osvobození 1 mil. Kč, vyšší výhra se již bude nově danit; výhry do roku 2019 vyšší než 5 mil. Kč oznamovací povinnosti nadále podléhají),
 • bezúplatný příjem (dar) od příbuzného v linii přímé a vedlejší, od osoby žijící po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Výjimkou, kdy není nutné příjem nad 5 milion korun oznamovat je příjem na základě prodeje nemovitosti kupní smlouvou, která se zapisuje do katastru nemovitostí.