INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osvobozené příjmy

20.2.2020

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP. Příjmy osvobozené se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává.

Jestliže byl váš příjem osvobozený od daně, vyšší než pět milionů korun, musíte ho nahlásit finančnímu úřadu. Jedná se o jednotlivý příjem, ne o součet příjmů. Oznámení musí poplatník provést do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Pokuta za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 15 procent z příjmu. Oznámení by mělo obsahovat tyto skutečnosti:

 • Výši příjmu
 • Popis okolností nabytí příjmu
 • Datum, kdy příjem vznikl

Okruh osvobozených příjmů pro fyzické osoby vymezuje § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP. Mezi nejčastější případy takových osvobozených příjmů, kde je možné uvažovat o překročení hranice pět milionů korun patří tyto okruhy:

 • příjem z prodeje nemovitostí po splnění určité časové lhůty vlastnictví či bydliště,
 • příjem z prodeje movitých věcí (s určitými výjimkami u vozidel, letadel a lodí),
 • plnění z pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, z cestovního pojištění,
 • cena z veřejné či reklamní soutěže,
 • náhrada majetkových křivd,
 • plnění z pojištění osob,
 • příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci po splnění časového testu pěti let,
 • dotace ze státního rozpočtu,
 • náhrada za uvolnění bytu, pokud je poplatník použije na jinou bytovou potřebu,
 • příjmy z prodeje cenných papírů po splnění časového testu tří let,
 • příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce z vlastnictví právnické osoby zřízené za účelem vlastnictví domu s jednotkami, pokud jej získává fyzická osoba nájemce jednotky nebo člen této právnické osoby,
 • příjem z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní korporace při splnění určitých podmínek,
 • bezúplatný příjem z dědictví nebo odkazu,
 • výhry z hazardních her, loterií a tomboly (i když zde od 1.1.2020 platí hranice pro osvobození 1 mil. Kč, vyšší výhra se již bude nově danit; výhry do roku 2019 vyšší než 5 mil. Kč oznamovací povinnosti nadále podléhají),
 • bezúplatný příjem (dar) od příbuzného v linii přímé a vedlejší, od osoby žijící po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Výjimkou, kdy není nutné příjem nad 5 milion korun oznamovat je příjem na základě prodeje nemovitosti kupní smlouvou, která se zapisuje do katastru nemovitostí.