INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce – dopad na dohody o provedení práce a stravného

24.9.2015

Od října nabude účinnosti novela zákoníku práce, která umožňuje rychle a jednoduše ukončit dohodu o provedení práce.

Velmi významnou změnou je možnost jednostranného ukončení dohody o provedení práce – podobně jako je tomu v současnosti u dohody o pracovní činnosti. Doposud nebyla možnost jednostranného zrušení dohody o provedení práce zákoníkem práce upravena a předpokládalo se, že dohoda bude ukončena uplynutím sjednané doby či splněním určitého úkolu. V praxi je často dohoda o provedení práce sjednaná na delší časové období, či i na dobu neurčitou a proto je nezbytná možnost jednostranného ukončení dohody.

Dle novely v  § 77 odst. 4 zákoníku od října letošního roku bude platit toto ustanovení: 

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce je nutná písemná forma, v opačném případě se k výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Zaměstnavatel bude moci okamžitě zrušit dohodu o práci, v případě že byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, či byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, anebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.