INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o daních z příjmů

14.4.2016

Návrh novely zákona o daních z příjmů přináší nový limit pro zdanění srážkovou daní.  Kromě této úpravy zákonodárci připravili i celou řadu změn pro zdanění příjmů ze zaměstnání. Změny by měly být účinné již od roku 2017. O některých těchto změnách si můžete přečíst v dnešním článku.

Navrhuje se další limit pro srážkovou daň a to měsíční příjem 2 500 korun. Způsob zdanění ze závislé činnosti u dohod o provedení práce je nastaven tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy nepodléhající odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Zákonodárci se s nově zavedeným limitem snaží sjednotit limit příjmů s vyměřovacím základem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Měl by tedy platit obdobný daňový režim, který v současnosti platí pro dohody o provedení práce při nepodepsaném prohlášení k dani i pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu. Tyto příjmy tedy budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojevují se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Příspěvek na rekreaci pro rodinné příslušníky se má považovat za příjem zaměstnance. Dále by mělo dojít k upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Návrh novely zákona počítá i s tím, že do osvobození lze zahrnout i pořízení zdravotnických prostředků, například zdravotní obuv, dioptrické brýle (na lékařský předpis) a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoliv.

Co se týče slev na dani u slevy na invaliditu, měl by být nově rozhodující okamžik přiznání důchodu a i u slev držitelů průkazu ZTP/P má rozhodovat datum platnosti průkazu.

Změny související s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, odstranily podmínky dosažení zletilosti pro účast na důchodovém spoření. Je tak umožněna výplata nové dávky doplňkového penzijního spoření, tzv. částečného odbytného na žádost účastníka doplňkového penzijního spoření, který dovršil 18 let věku. Jedinými podmínkami je trvání spořící doby nejméně 10 let a skutečnost, že v posledních 24 měsících nedošlo k převodu prostředků k jiné penzijní společnosti.
Účastník si může vybrat částku až do výše jedné třetiny prostředků aniž by se jednalo o zánik smlouvy. Výplata částečného odbytného zákona ovšem znamená odejmutí daňové podpory tohoto finančního produktu. Jednalo by se tedy o stejné podmínky jako u soukromého životního pojištění.