INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Některé změny při odvodech daně z příjmů fyzických osob (část 2.)

S účinností od 1.1.2014 vstoupí v platnost nový  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento zákon není pokračováním nebo jenom doplněním stávající právní úpravy, ale stanoví zcela nové postupy. V této souvislosti bude zrušena celá řada zákonů např. zákon o rodině, obchodní zákoník, o cenných papírech apod. Jiné právní předpisy např. zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví nebo zákoník práce bylo nutné v souvislosti s novým občanským zákoníkem aktualizovat. Obecně lze konstatovat, že s účinností od 1.1.2014 nás čekají  velké změny v celé řadě oblastí.  V následujícím textu si připomeneme některé změny, které nastanou při zdaňování fyzických osob.

Podívejte se i na

 1. V roce 2014 se v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. w) ZDP zpřísní podmínky majitelům cenných papírů a lhůta pro osvobození prodlužuje z 6 měsíců na 3 roky od nabytí
  Aby se toto zpřísnění netýkalo drobných investorů, je pro příjmy z prodeje cenných papírů, které nejsou obchodním majetkem, stanoven  roční limit ve výši 100 000 Kč, kdy jsou tyto příjmy osvobozeny.

 2. V oblasti příjmů fyzických osob z podnikání dochází ke zvýšení limitu příjmů autorů podle autorského práva zdaňovaného srážkovou daní z částky 7 000 na hodnotu 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.

 3. Od roku 2014 je ust. § 34f až § 34h ZDP zavedena nová odčitatelná položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání.  V těchto ustanovení ch jsou uvedena pravidla pro uplatnění odčitatelné položky (např. na pořízení majetku pro účely vzdělávání, výdajů vynaložených na žáka apod.).

 4. Od 1.1.2014 nabude účinnosti také nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon částečně reguluje obchodní společnosti a družstva (obchodní korporace), nevztahuje se však na ostatní právnické osoby (spolky, fundace, ústavy apod.).  Nový zákon o obchodních korporacích sice s pracovněprávními vztahy přímo nesouvisí, ale na zaměstnavatele v tzv. podnikatelské sféře bude mít vliv. Zejména se jedná o skutečnost, že tento zákon upravuje mimo jiné také smlouvu o výkonu funkce jednatele.  Zjednodušeně lze uvést, že výkon funkce bude bezúplatný. Obchodní společnosti (korporace) tedy musí současné smlouvy o výkonu funkce jednatele nejpozději do 30. 6. 2014 přepracovat a přizpůsobit novému zákonu, a to včetně nových pravidel pro odměňování.

 5. V případě dohod o provedení práce se zvyšuje hranice pro uplatnění srážkové daně poplatníků bez podepsaného Prohlášení z daně z částky 5 000 Kč na částku 10 000 Kč. Významný dopad bude mít změna, podle které je možnost uplatnění srážkové daně dána pouze u příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce. Od roku 2014 je tedy potřebné změnit systém zdanění nízkých příjmů dosažených mimo dohodu o provedení práce.

 6. V ust. § 36 odst. 7 ZDP zavedena možnost poplatníků (daňových rezidentů), kterým byl příjem z dohod o provedení práce zdaněn srážkovou daní, podat po uplynutí zdaňovacího období daňové přiznání. Sraženou daň lze započítat na celkovou daňovou povinnost vypočtenou v daňovém přiznání.

 7. Další související informace. Od roku 2014 činí:
  Všeobecný vyměřovací základ stanovený Vyhláškou MPSV č. 269/2013 Sb. - 25 903 Kč
  Průměrná mzda - 25 942 Kč
  Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení - 1 245 216
  (48x25 942)

  Pro poplatníky s vyššími příjmy dočasně neplatí zastropování odvodů u zdravotního pojištění (maximální vyměřovací základ není stanoven).
  Měsíční příjem osob s příjmy ze závislé činnosti zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění zůstává v roce 2014 stejný jako v roce 2013 tj. 2 500Kč. Zrušují se však podmínky účasti na nemocenské pojištění u zaměstnanců, jejichž zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat déle než 14 dnů. Od 1.1.2014 postačí, když zaměstnanec uzavře dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr na jeden den a započitatelný příjem dosáhne 2 500 Kč, bude účasten na nemocenském pojištění.
  Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ, který založí účast na důchodovém pojištění
     - Hlavní - 6 486 Kč
     - Vedlejší - 2 595 Kč

  Minimální záloha
     - Hlavní - 1 894 Kč
     - Vedlejší - 756 Kč

  Minimální pojisné na nemocenské pojištění – 115 Kč


  Jak jsem již uvedla, nový občanský zákoník není pokračováním stávajících právních předpisů, ale vrací se spíše k provorepublikovému právu. Text zákona obsahuje celou řadu nových termínů (archaismů), které jsou následně přeneseny do všech souvisejících právních předpisů. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 budeme tyto termíny muset aplikovat, pro názornost  v následující tabulce uvedu  některé původní a nově používané termíny.

  Původně používaný termín Nový termín
  půjčka zápůjčka
  nájem pacht
  pronajímatel propachtovatel
  nájemce pachtýř
  nemovité a movité věci věci (tím se rozumějí i nemovitosti)
  společnosti a družstva obchodní korporace
  dar bezúplatné plnění
  úvěry a půjčky úvěrové finanční nástroje
  příspěvková organizace veřejně prospěšný poplatník
  občanská sdružení spolky, příp. ústav
  závazek dluh
  společná domácnost společně hospodařící domácnost


Od 1.1.2014 se současně  zavádějí nové termíny, které mají svůj specifický význam a v právní úpravě do 31.12.2013 nebyly používány. Jedná se např. výrazy výprosa, půjčitel, výprosník, závdavek, rozhrady, veřejně prospěšný poplatník, rodinný závod, koupěchtivý, svévole, škodolibost apod. Na tyto nové termíny si budeme muset zvyknout a naučit se je používat nejen v daňové oblasti, ale i v rámci běžného života.